ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی
ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی در سال 1391 در چوکات وزارت تحصیالت ایجاد گردید. هدف از ایجاد این ریاست انکشاف سیستم تحصیالت عالی با کیفیت می باشد. این اداره روند ارتقای کیفیت و اعتبار دهی را راه اندازی، نظارت و مراقبت می نماید. این اداره، تسهیالت الزم را برای طرح معیار های کیفی تحصیالت عالی فراهم نموده، بهبود کیفیت را تشویق، از برنامه های ارتقای کیفیت بطور مستمر نظارت و از تامین حداقل معیار ها توسط نهاد های تحصیالت عالی اطمینان حاصل می نماید. همچنین این اداره بررسی خواهد نمود که نهاد های تحصیالت عالی، بر اساس نیاز های افغانستان خدمات را عرضه نموده و شرایط کیفی مورد نیاز کشور را تامین می کنند. این ریاست در تشکیل خود دارای رییس، مدیریت اجرائیه، آمریت ارتقای کیفیت و اعتبار دهی نهاد های تحصیلی دولتی، آمریت ارتقای کیفیت و اعتبار دهی نهاد های تحصیلی دولتی و آمریت ارزیابی امور اکادمیک نهاد های تحصیالت عالی دولتی و خصوصی می باشد. دو آمریت نخست در رابطه با برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی نهاد تحصیالت عالی دولتی و خصوصی کار می نمایند تا معیارها، ستندردها انکشاف یابند، احصائیه در مورد ارزیابی ها از مرکز های اعتلای کیفیت که مسوولیت بورد ارتقای کیفیت و اعتبار دهی است بعهده دارد، آمریت ارزیابی امور اکادمیک بیشتر باالی، ارزیابی از کیفیت تحقیقیات علمی، نشرات علمی، کریکولم، پالن های اکادمیک نهاد های تحصیالت عالی، احصائیه، ارزیابی از کیفیت تدریس و شیوه های درسی مسوولیت دارد. همچنان این آمریت کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس دارد که نهاد های تحصیالت عالی و روند تدریس را نظارت مینماید. هدف وظیفوی رییس را رهبری و حصول اطمینان از کیفیت، بهبود امور علمی و اعتبار دهی در مطابقت به معیار های تثبیت شده و اهداف استراتیژیک پلان ملی وزارت تحصیالت عالی تشکیل می دهد.