مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج اهداف آتی را دنبال میکند:
1. مشارکت در آماده ساختن کادر های ملی با معیار های بین المللی در رشته های مختلف.
2. عرضۀ پروگرامهای تحصیلی با در نظرداشت ارزشهای اسلامی، تاریخی و ملی کشور.
3. پرورش و انکشاف استعداد های فکری ومهارت های عملی محصلان با فراهم آوری زمینه های مساعد فراگیری علوم و فن آوری بطور نظری و عملی.
4. تربیۀ نسل جوان با روحیۀ سخت کوشی، استقامت در مقابل مشکلات، پیگیری در فرا گیری علوم و فنون، وفاداری به وطن، تهد در برابر مردم و بیزاری از هرگونه مفاسد اخلاقی واجتماعی.
5. تشویق و پشتیبانی همه جانبه از فعالیت های مبتکرانه و خلاق علمی در زمینه های تحقیقی، آموزشی، تألیف،ترجمه، انتشارات و ارتقای سطح آمادگی علمی – مسلکی اعضای کادر علمی مربوط.
6. انتقال دانش و تکنالوژی معاصر جهت مشارکت فعال در پروسه های بازسازی فرهنگی واقتصادی کشور و غلبه برعقب ماندگی طولانی.
7. تأمین وتقویۀ مناسبات علمی واکادمیک با مؤسسات مماثل داخلی و خارجی جهت تبادلۀ تجارب.