1. تامین شرایط تحصیلی به سطح عالی مطابق معیارهای پذیرفته شده ملی و بین المللی در رشته های مختلف علوم به درجه لیسانس .
2. بهبود کیفیت تحصیلات عالی به طور مداوم در موسسه .
3. پرورش و انکشاف استعداد های فکری و علمی محصلان در فراگیری دانش طور نظری وعملی وارتقای مهارت های کار واندوخته های علمی آنها برای خدمت گذاری بهتر و موثرتر به مردم و جامعه .
4. انتقال دانش و تکنالوژی با بکارگیری تجربه های جهانی .
5. نوآوری در شیوه تدریس به منظور تربیت کادر ها در بخش و رشته های مشخص که جوابگوی نیازمندیهای آینده کشور باشد .