فاکولته حقوق وعلوم سياسي در کشور براي نخستين بار در سال 1317 خورشيدي تأسيس شد.
اين دانشكده به منظور تربيت كادرهاي علمي، مسلكي و تخصصي در عرصۀ حقوق و علوم سياسي و رشتۀ قضايي در كشور ايجاد گرديده است.
اين دانشكده در دو گروه يا ديپارتمنت اداري و ديپلماسي از يكسو و گروه قضايي و خارنوالي ( دادستاني) از سوي ديگر مصروف تربيت اعضاي علمي، تخصصي و مسلكي مي باشد.
دانشجوياني كه از دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي گواهينامه هاي شان را به دست مي آورند در آينده در بخشهاي وزارت امور خارجه، ادارات و شعبات حقوقي كشور نظير وزارت عدليه، محاكم، دادستاني ها، وكلاي مدافع و اداره ارگانهاي محلي اجراي وظيفه خواهند كرد.
مدت برنامۀ آموزشي يا دورۀ تحصيلي در اين دانشكده چهار سال است و اين برنامه بر بنياد تائيدات وزارت تحصيلات عالي بر مبناي سيستم كريدت عيار شده است. همچنان نوشتن پايان نامه تحصيلي براي محصلان دانشكدۀ حقوق وعلوم سياسي الزامي مي باشد.


دانشكده حقوق وعلوم سياسي" تاج" :
موسسۀ تحصيلات عالي تاج در ولايت بلخ در شمال كشور نيز به منظور خدمت به نسل آينده ي اين مرز و بوم در سال 1389 خورشيدي اساس گذاري شد كه دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي يكي از دانشكده هاي فعال اين موسسه است.
در حال حاضر صد ها تن از دانشجويان كه نزديك حدود چهل در صد آنها را دختران تشكيل مي دهند با سعي و تلاش خستگي ناپذير در اين دانشكده مصروف آموزش مي باشند تا در آينده بتوانند مصدر خدمت براي مردم و وطن شان باشند.
اين دانشجويان از سوي آموزگاران با تجربه، داراي سويه هاي علمي به درجۀ ماستري و دكتورا موضوعات حقوقي و سياسي را فرا مي گيرند.
دانشجويان در اين دانشكده به مدت دو سال اول به طور عمومي تدريس مي شوند و از سال سوم به بعد در رشته هاي اداري و ديپلوماسي و قضايي و دادستاني ( خارنوالي ) تقسيم مي شوند. دو سال ديگر را در رشته هاي ياد شده به گونه ي تخصصي فرا مي گيرند. اين درسها چهار سال ادامه مي يابد و بعد از اتمام پايان نامۀ تحصيلي ( مونوگراف ) از پوهنخي حقوق و علوم سياسي فارغ شده و مي توانند در جامعه مصدر خدمت باشند.
آموزگاران اين موسسه
استادان كه در دانشكدۀ حقوق وعلوم سياسي تاج، مصروف تدريس هستند علاوه بر تجارب و اندوخته هاي علمي و درجه هاي تحصيلي، با تعهد و اخلاص قابل ستايش در تلاش¬اند تا اندوخته هاي علمي شانرا به نسل آيندۀ كشور انتقال دهند.
اين آموزگاران كساني هستند كه عمري را در خدمت جوانان وطن گذرانده و صد ها جوان محصل را در نهادهاي علمي و آموزشي دولتي و خصوصي تربيت كرده و به جامعه تقديم داشته اند.
محكمه تمثيلي
مسئوولين موسسۀ تحصیلات عالي تاج در تلاش هستند تا تيمي از محصلان دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي اين مركز آموزشي تحصيلات عالي را براي اشتراك در يك مسابقۀ بين المللي محكمه ي تمثيلي آماده نمايد. هم اكنون به شدت كار روي اين تيم جريان دارد تا اين تيم بتوانند در مسابقات بين المللي محكمۀ تمثيلي راه پيدا كنند.
مسابقات محكمۀ تمثيلي بين المللي عدالت بزرگترين مسابقات در سطح جهاني است كه از سوي سازمان محصلين حقوق بين الملل همه ساله در فصل بهار در شهر واشنگتن دي سي برگزار مي شود. در اين مسابقات 500 تيم از مكاتب حقوقي جهان شركت مي ورزند. اين تيم هاي حقوقي مربوط به بيش از هشتاد كشور دنيا مي باشند. در اين مسابقات يك قضيه تخيلي بين المللي به پيشگاه محكمه ي بين المللي عدالت كه ارگان قضايي سازمان ملل متحد مي باشد، پيشكش مي شود و تيم هاي اشتراك كننده مكلف به آماده ساختن و ارائه صورت دعوي و دفع آن مي باشند.
كلينيك حقوقي
براي رشد هر چه بيشتر محصلان حقوق و علوم سياسي، اين موسسه اقدام به ايجاد يك كلنيك حقوق نموده است تا فعاليت هاي حقوقي محصلان هر چه بيشتر منسجم گردد. همچنان در اين مركز برنامه هاي متعدد حقوقي نظير مشوره هاي حقوقي، آگاهي دهي حقوقي و تنظيم فعاليت هاي علمي محصلان روي دست گرفته شده است. هدف اصلي از راه اندازي اين مركز حقوقي بلند بردن تجارب علمي محصلان، رشد دانش حقوقي آنها و در نتيجه تبادل تجارب ميان دست اندركاران مسايل حقوقي است. اين كار در واقع يك گام ارزنده و مثبت براي حاكميت قانون و رشد دانش حقوقي است.