info@taj.edu.af +93 794 363 171
ثبت_نام- ورود_به_سیستم دری-پشتو-English

آمریت مرکز انکشاف مسلکی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

مقدمه:
مرکز انکشاف مسلکی، مسؤولیت ارتقای کیفی آموزش را در مؤسسه به‌عهده دارد. ایفای این نقش بس مهم و حساس مستلزم ساخت و ساز دایمی در مؤسسه است، تا فعالیت‌های توسعه و انکشاف آموزش در تمامی بخش‌های علمی به‌طور منظم پخش و تطبیق گردد، عصری سازی تحصیلات عالی و ارتقای ظرفیت علمی و تخصصی از طریق برنامه های علمی-آموزشی و ارتقای ظرفیت مسلکی قابل تحقق است.
مرکز انکشاف مسلکی به‌ منظور بر آورده ساختن تسهیلات برای اعضای کادر علمی دانشکده‌ها به خاطر فعالیت در امور تحقیق و سایر موارد علمی، اکادمیک و تکنالوژی به خاطر دریافت معلومات مؤثر و اکادمیک و انجام تحقیقات سریع، ایجاد شده است.


اهداف آمریت انکشاف مسلکی
الف: هدف اصلی: هدف اصلی آمریت انکشاف مسلکی را، ارتقای ظرفیت مسلکی اعضای کادر علمی بر مبنای معیار‌های مدرن علمی و آموزشی که منتج به افزایش بازدهی آموزشی و نهادینه سازی روش تدریس و آموزش مبتنی برنتیجه و محصل محوری در این مؤسسه می باشد، تشکیل می دهد.

ب: اهداف فرعی:
1. انکشاف ظرفیت مسلکی اعضای کادر علمی در مؤسسه؛
2. انکشاف برنامه‌های آموزشی جهت ارتقای توانمندی‌های مسلکی اعضای کادر علمی؛
3. فراهم سازی تسهیلات دوامدار ظرفیت سازی کادر علمی در مؤسسه ؛
4. همکاری با بخش‌های علمی و اداری مؤسسه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و خدمات؛
5. نهاددینه سازی روش تدریس مبتنی بر نتیجه و محصل محوری در مؤسسه؛
6. توسعه و انکشاف آموزش، حمایت و تقویت ظرفیت‌ها و مهارت‌های مسلکی، تبادل افکار علمی، سهیم سازی تجارب میان کادر علمی مؤسسه؛
7. افزایش و انکشاف خدمات تخصصی از سوی اعضای کادر علمی مؤسسه.

مسؤولیت‌ها
آمریت انکشاف مسلکی دارای مسؤولیت‌های آتی می باشد:
1- مساعد نمودن زمینة آموزش الکترونیکی در تمام فضای مؤسسه؛
2- هدایت، هم‌آهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی با تأکید بر پاسخگویی آن‌ها به نیازهای جامعه در مطابقت با قانون تحصیلات عالی و معیار‌های بین‌المللی؛
3- سازماندهی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر ارتقای توانمندی‌های اعضای کادر علمی مؤسسه در زمینه‌های مختلف آموزش؛
4- هدایت و نظارت بر اجرای روش‌های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه، انکشاف و ارتقای کیفیت آموزش مؤسسه؛
5- سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای کادر علمی و فرایند‌‌های خط مشی یاد‌دهی و یاد‌گیری؛
6- هدایت ونظارت بر فرایند ارزشیابی فراگیری و تحلیل نتایج امتحانات با هدف ارتقای کیفی امتحانات؛
7- هدایت و نظارت از برنامه‌های آموزشی مراکز مهارت‌های مسلکی؛
8- سازماندهی و نظارت بر فرایند‌های شناسایی، جذب و بهره برداری استعداد‌های درخشان؛
9- هدایت، تصویب و تأمین بودجه و نظارت بر اجرای طرح‌های تتبع در آموزش؛
10- هدایت و نظارت از برنامه‌های آموزش از راه دور و الکترونیکی مؤسسه؛
11- هدایت و هم‌آهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های علم‌آفرینی؛
12- نظارت بر عملکرد، هماهنگ نمودن فعالیت‌های مرکز‌های فرعی توسعه و انکشاف مسلکی؛
13- ارایة مشوره‌ در خصوص مسایل آموزشی مؤسسه به مراجع ذیربط؛
14- ارایة مشوره‌ها در خصوص طراحی و ارزشیابی برنامه‌های آموزش مداوم مؤسسه.

شرح وظایف آمریت مرکز انکشاف مسلکی
1. ترتیب پلان‌های کاری هفته ‌وار، ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده؛
2. مدیریت و کنترل روند نیاز سنجی آموزشی اعضای کادر علمی جهت معرفی در برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت ارتقای ظرفیت؛
3. تعقیب و پیگیری از روند معرفی کادر علمی برای پروگرام‌ها و برنامه‌ها آموزشی و ارتقای ظرفیت برا اساس پلان و اولویت‌ها؛
4. سازماندهی برنامه‌های انکشاف و ارتقای ظرفیت به ‌صورت مؤثر برای اعضای کادر علمی مؤسسه؛
5. نظارت از پیشرفت برنامه های انکشاف مسلکی و ارتقای ظرفیت که به اولویت‌های استراتیژیک ارتباط می‌گیرد؛
6. جلب همکاری و حمایت سازمان و نهاد‌های داخلی و خارجی جهت تقویه و تمویل برنامه‌های انکشاف مسلکی اعضای کادر علمی؛
7. زمینه‌سازی برنامه‌ها و فراهم سازی تسهیلات جهت ارتقای ظرفیت و انکشاف مسلکی اعضای کادر علمی؛
8. تهیه پلان انکشافی مرکز انکشاف مسلکی بر اساس اسناد تقنینی و معیار‌های مؤثر علمی؛
9. تلاش در زمینه سازی برنامه‌های ماستری و دوکتورا در داخل و خارج از کشور جهت اعزام اعضای کادر علمی مؤسسه؛
10. سهم گیری در مستند سازی برنامه های انکشاف مسلکی مورد ضرورت آمریت ارتقای کیفیت؛
11. سهم گیری در کمیته‌های مؤسسه در صورت لزوم؛

دست‌آورد‌های آمریت مرکز انکشاف مسلکی:
آمریت مرکز انکشاف مسلکی که در سال مالی 1400ه.ش، در تشکیل معاونیت امور علمی مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی تاج، ایجاد گردید، دست‌آورد‌های آتی را دارا می‌باشد:

ایجاد کمیتة مؤسساتی انکشاف مسلکی: این کمیته که متشکل از هفت عضو می‌باشد در رأس آن، معاون امور علمی مؤسسه قرار دارد. آمر مرکز انکشاف مسلکی، آمر ارتقای کیفیت، آمر تحقیقات علمی و سه‌تن از اعضای کادر علمی به‌نمایندگی از دانشکده‌های سه‌گانة مؤسسه، اعضای این کمیته می‌باشند. کمیتة مؤسساتی: تشکیل و وظایف کمیتة مؤسساتی مسلکی به شرح آتی می‌باشد.2 - ایجاد برنامه‌های انکشاف مسلکی:
 آمریت انکشاف مسلکی مؤسسه جهت تحقق اهداف خویش به منظور ارتقای ظرفیت مسکلی اعضای کادر علمی، مکلف به راه‌اندازی و زمینه سازی برنامه‌های علمی-تحقیقی آگاهی‌دهی، آموزشی؛ مهارت‌های کمپیوتری و زبان‌های خارجی می‌باشد؛
 تطبیق برنامه‌های آموزشی پلان شده برویت نیاز‌سنجی آموزشی در طول سال در صورت عدم؛ موجودیت موانع غیر قابل کنترل، الزامی می‌باشد؛
 آمریت انکشاف مسلکی در موارد آتی مکلف به ایجاد برنامه‌های آموزشی می‌باشد؛
• ایجاد برنامه‌های تحقیقی و علمی به منظور ارتقای مهارت‌های علمی-تحقیقی اعضای کادر علمی؛
• ایجاد برنامه‌ها و کورس‌های بلند مدت و کوتاه مدت زبان‌های معتبر بین‌المللی؛
• ایجاد برنامه‌ها کورس‌های بلند مدت و کوتاه مدت مهارت‌های کمپیوتری؛
• ایجاد برنامه‌های آگاهی‌دهی از پالیسی و طرزالعمل‌های علمی وزارت محترم تحصیلات عالی و مؤسسه؛
• ایجاد برنامه‌ها و ورکشاپ‌های میتود تدریس و شیوه‌های نوین آموزش و پزوهش؛

 برگزاری کارگاه روش تدریس مبتنی بر نتیجه و محصل محوری(OBE): آمریت مرکز انکشاف مسلکی مکلف و متعهد به معیاری سازی تدریس و آموزش در مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی تاج، با همکاری و هم‌آهنگی سایر بخش‌ها ذیربط می‌باشد. بدین منظور؛ برای اعضای کادر علمی دانشکده‌های طب‌معالجوی، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد این مؤسسه کارگاه روش تدریس مبتنی بر نتیجه و محصل محوری را دایر نمود. محترم ادریس تبسم معاون امور علمی مؤسسه بر اساس تقویم و پلان از قبل تهیه شده، گارگاه مذکور را مدیریت و ارائه نمود.

3- مدیریت دفتر داری: تنظیم و انکشاف دفترکاری معیاری، فایل بندی اسناد و دوسیه‌ها، تنظیم سیستم بروکراسی اداری، شفافیت و در امور گزارش‌دهی از جملة دست‌آورد‌های اساسی آمریت انکشاف مسلکی در زمینة مدیریت دفتر داری می‌باشد.

4- نیازسنجی آموزشی اعضای کادر علمی: نیاز سنجی آموزشی
آمریت انکشاف مسلکی به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی اعضای کادر علمی نخست با ترتیب و تکثیر فارمت نیاز سنجی آموزشی، نیازمندی‌های اعضای کادر علمی مؤسسه را تبیین و تشخیص می نماید، که این پروسه به شرح آتی به انجام میرسد.
 ترتیب فارمت نیاز سنجی آموزشی که حاوی پرسش‌های تخصصی، مهارت‌های کمپیوتری و زبان بوده باشد؛
 فارمت نیاز سنجی آموزشی نظر به شرایط و مقتضیات آموزشی روز متغیر می‌باشد؛
 آمر مرکز انکشاف مسلکی فارمت نیازسنجی آموزشی را ترتیب نموده، جهت تصویب برای اجرا به کمیتة انکشاف مسلکی راجع می‌نماید؛
 بعد از تصویب فارمت نیازسنجی آموزشی آمر مرکز انکشاف مسلکی در خلال ده روز کاری نیازمندی‌های آموزشی اعضای کادر علمی را تبیین نموده، نتیجه آن را به معاونیت امور علمی گزارش می‌نماید؛
 پلان آموزشی سالانه آمریت انکشاف مسلکی نیز برویت نتیجة فارمت نیاز‌سنجی آموزشی ترتیب گریده، به تصویب کمیتة انکشاف مسلکی می‌رسد.
 در طول سال تحصیلی حد‌اقل دو بار فارمت نیازسنجی آموزشی بین اعضای کادر علمی تکثیر می‌گردد و بر اساس مقضیات شرایط بیشتر از دو بار نیز صورت گرفته می تواند..

5- گزارش فعالیت‌ها و برنامه‌های آمریت انکشاف مسلکی مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی تاج:

بیوگرافی مختصر نثارالحق رجبی

آمر مرکز انکشاف مسلکی، مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی تاج
نثارالحق رجبی فرزند دگرجنرال استاد عبدالصمد رجبی مؤرخ 5 حمل 1376 در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در یک خانوادة مجاهد، روشنفکر و متدین چشم به جهان هستی گشود. موصوف که خواندن و نوشتن را در سن پنج‌سالگی نزد مادر خود و تعلیمات اسلامی را در مدرسة مولانا عبدالسلام واقع در زادگا‌هش فراگرفت، در سال 1394 دورة تعلیمی خویش را در لیسة پسرانة ولسوالی درزاب به درجة اعلی اکمال نمود. و در آزمون کانکور همان سال در رشتة اداره و دیپلوماسی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه کندز راه یافت.
آقای رجبی درورة تحصیلی مقطع لیسانس خویش را در رشتة مذکور با اخذ چندین سپاس‌نامه، تحسین‌نامه تقدیرنامه و تصدیق‌نامه منحیث دانشجوی مبتکر، خلاق و اعلی، در دانشگاه کندر به‌پایان رسانید.
تأسیس(عضو تأسیس) انجمن دانشجویان دانشکدة حقوق و علوم سیاسی و مسؤول کمیتة تحقیقات علمی این انجمن برای سال‌های 1397 و 1398، تتبع و نگارش مقالات علمی، تدریس مضمون روش تحقیق برای یک سمتر در صنف سوم رشتة قضا و حارنوالی دانشگاه کندز در سال 1398، پیشبرد امور فرهنگی برنامه‌های مناسبتی در دانشگاه کندز، اکمال دورة سه‌ ماهه‌ی مشاورة حقوقی، کلینیک حقوقی دانشگاه کندز و همکاری منحیث ترینر آگاهی‌دهی حقوقی این کلینیک در مکاتب، کسب عضویت جمعیت اصلاح افغانستان و رکنیت نهاد جوانان مسلمان(نجم) و همکاری در پیشبرد امور دعوتی و تربیتی این نهاد منحیث مسؤول فرهنگی و رسانه‌های بخش پوهنتون‌ها در ادارة ولایتی نجم-کندز، فعالیت‌های عمدة علمی، فرهنگی و اجتماعی آقای رجبی در جریان دورة تحصیلی‌اش می‌باشد.
نثارالحق رجبی با داشتن علاقة وافر در امر خدمتگزاری از آدرس مراجع اکادمیک در جامعه، به‌تاریخ 21/5/1399، منحیث مدیری عمومی فرهنگی مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی تاج، آغاز به‌فعالیت نمود. موصوف خلاقیت و تلاش مبتکرانه‌ی که داشت توانست اعتماد هیآت رهبری این مؤسسة تحصیلی را کسب نموده، مدیریت عمومی ارتقای ظرفیت و انکشاف ادارة آمریت منابع‌بشری این مؤسسه را نیز از تاریخ 1/10/1399، عهده‌دار شود.
آقای رجبی ضمن تدریس در دانشکدة‌حقوق و علوم سیاسی مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی تاج و حفظ بست‌های مذکور، به تاریخ 1/3/1400 ه.ش، رسماً منحیث آمر مرکز انکشاف مسلکی در این مؤسسة ارتقای بست نموده، از تاریخ مذکور بدین سود مسؤولیت این مرکز را عهده‌دار می‌باشد.

ادریس تبسم

رئیس عمومی

ارائه‌ی خدمات تحصیلی باکیفیت برابر با معیارهای ملی و بین‌المللی، نیازمند مدیریت سالم و توانمند، وجود کادر علمی مجرب، تسهیلات و امکانات معیاری آموزشی، فضای رقابتی سالم میان دانشجویان، تشویق و حمایت از فعالیت‌های تحقیقی استادان و دانشجویان و موجودیت برنامه‌های راهبردی کوتاه‌مدت و طویل‌المدت در هر نهاد تحصیلی می‌باشد.
از آنجا که پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فرصت آموزش و پرورش صدها هزار جوان را فراهم ساخته‌اند و در کنار مؤسسات و پوهنتون‌های دولتی، از پیش‌برندگان نظام تحصیلی کشور محسوب می‌آیند، جایگاه و نقش غیر قابل انکار در چارچوب وزارت تحصیلات عالی کشور دارند. پر واضیح است اینکه وزارت تحصیلات عالی، با ایجاد اداراتی چون ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی، ریاست نظارت و ارزیابی امور اکادمیک، ریاست تقنین، پلان و پالیسی، و سایر ادارات در چوکات آن وزارت، روند نظارت از فعالیت‌ها و خدمات نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی و دولتی را تسریع بخشیده‌ و از آن‌طریق، نهاد‌های مذکور را مورد هدایت، حمایت‌ و نظارت قرار داده‌ که این اقدام، موجب گردیده‌است تا در نهاد‌های تحصیلات عالی، کیفیت خدمات تحصیلی برابر با معیار‌های پذیرفته‌شده‌ی جهانی، محراق توجه قرارگرفته و میان این نهاد‌ها، بازار گرم رقابت‌ ایجاد گردد.
مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج، با فراهم‌سازی زمینه تحصیلات عالی با کیفیت برای جوانان این سرزمین، از جمله نهادهای پیشتاز در عرصه‌ی تحصیل محسوب می‌شود.
آنچه این نهاد را متمایز از سایر نهادهای تحصیلی ساخته‌است، سازماندهی و نظارت، وجود نیروی کاری توانمند، متحد و متعهد، تطبیق مقررات و لوایح تحصیلات عالی بصورت پی‌گیرانه و مسوولانه، موجودیت فضای رقابتی سالم آموزشی میان دانشجویان، کار تیمی مشترک و غیره موارد می‌باشد.
ریاست مؤسسه تحصیلات عالی تاج، به خدمتگزاری صادقانه و رعایت اصول اخلاقی اداره، معتقد بوده، انسجام امور اکادمیک مؤسسه، تقویت، توسعه‌ و کاربردی‌سازی تحقیقات علمی استادان و دانشجویان، ارتقای کیفیت و کسب اعتبار علمی در سطح ملی و بین‌المللی، اعتلای دانش نوین و ارتقای ظرفیت‌ اعضای کادر علمی را از مأموریت‌ها و محور‌های فعالیت این اداره دانسته و در جهت تحقق آن، از هیچ‌گونه سعی و تلاش دریغ‌نمی‌ورزد.
به امید توسعه‌ی دانش نوین، خدمات تحصیلی معیاری‌ و پایداری تحقیقات علمی.
با احترام
ادریس تبسم
رئیس عمومی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

محمد طاهری

معاون امور علمی

یکی از رسالت های مهم دانشگاه ها انتقال دانش و باز تولید دانش در جامعه است و همچنان تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای ایجاد تحول علمی به منظور پیشرفت و تحقق اهداف ملی کشور است. مؤسسه تحصیلات عالی تاج نیز با در نظر داشت رسالت خویش، برای آموزش نیروهای متخصص و متعهد جهت اعتلای دانش و تحقق اهداف ملی در تلاش است.
معاونیت علمی مؤسسه تحصیلات عالی تاج در پر تو قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی و برآورده سازی اهداف و پلان استراتیژیک مؤسسه، تمام تلاش خویش را معطوف به توجه جدی و همه جانبه به تولید علم و ارتقای ظرفیت مؤسسه نموده است.
معاونیت علمی با توجه به رسالت اصلی خویش که همانا سیاست گذاری در زمینه های علمی و ارتقای ظرفیت مؤسسه می باشد، با همکاری آمریت ها و مدیریت های تابعه در چارچوب فعالیت های تعریف شده و وظایف آنها، جهت نیل به اهداف استراتیژیک مؤسسه می باشد.
معاونیت امور علمی مؤسسه در حوزه سیاست گذاری علمی، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت های علمی-پژوهشی، استخدام کادرهای علمی متخصص و متعهد در قالب تلاش های انفرادی، همکاری های گروهی و با هماهنگی دانشکده ها، آمریت های تابعه به دنبال برداشتن گام های استوار در مسیر اعتلای علم و دانش در سطح مؤسسه و جامعه است. معاونیت امور علمی با بهره گیری از توانمندی های جمعی وفردی اعضایی کادرعلمی در صدد بکار گیری روش های نوین تدریس، انکشاف و بازنگری برنامه های علمی-آموزشی متناسب با تحولات جامعه و نیاز بازار کار است. معاونیت امور علمی در قالب آمریت ها و مدیریت های تابعه و در چارچوب برنامه ها و فعالیت-های تعریف شده با بهره گیری از توانمندی های جمعی و فردی ریاست ها، آمریت ها و مدیریت ها در نیل به اهداف فوق تلاش خواهد نمود.

محمد حسن حمیدی

معاون امور محصلان

کسب دانش و آگاهی، بنیاد توسعه و پیشرفت جامعه و کشور را به همـراه دارد؛ از طریق پوهنتون‌ها، که کانون تحصیلات عالی را شکل می‌دهد امکان پذیر است.
پوهنتون‌های کشور مؤظف به پرورش نیروی انسانی متخصص و دارای تفکر آزاد برای ایجاد تحول در ابعاد مختلف جامعه به‌منظور پیشرفت و تحقق اهداف ملی کشور می‌باشد. در این میان مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج نیز با در نظر داشت رسالت ملی خویش در زون شمال برای پرورش نیروی متخصص و آگاه جهت رشد و توسعه‌ی ملی کشور تلاش می‌نماید.
یکی از هداف معاونیت امور محصلان تسریع امور اداری و نظارت بر فعالیت‌های تدریسی، زمنیه سازی برنامه‌های ظرفیت سازی و همکاری در آموزش و پرورشِ کادر متخصص و آگاه به جامعه می‌باشد.
معاونیت امور محصلان در چوکات این مؤسسه رسالت و مسئولیت خویش می‌داند تا در پرتو قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل‌های وزارت محترم تحصیلات عالی در کنار برقراری روابط صمیمی با محصلان، جهت رفع نیازهای آموزشی– تدریسی آن‌ها تلاش‌های همه جانبه نموده با میکانیز شفاف، کارا و عادلانه روند رسیدگی به امور آموزشی– تدریسی شان را به بهترین شیوه به انجام رسانده، مصدر خدمت به نسل دانش‌آموز و رهپویان علم و معرفت باشد.
با احترام
محمد حمیدی
معاون امور محصلان

سید نجیب الله همگام

معاون امور اداری

هموطنان عزیز و گرامی!
مؤسسه‌ی تحصیلات عالی خصوصی تاج بحيـث اولیـن نهاد اکادمیک و تحصیلی خصوصی در سال ۱۳۸۹ مطابق قانون ومقررات وزرات تحصیلات عالی کشور بنابر نیاز مبرم مردم ما در ولایت بلخ ایجاد گردید. خداوند بزرگ را سپاس گزار و شاکر هستیم که در چنین شرایط حساس تاریخی و مقطع زمانی در آنوقت تاج در جوار پوهنتون بلخ غرض خدمتگذاری به جوانان بادرک وخانواده های علـم دوست بخاطـر تـربيـه سـالـم نـسـل با احساس کشـور مـا در شـهر مزارشریف به ابتکار عالمانه و علم دوستانه، موسسین تاج از یک خانواده‌ی سرشناس علم پرور تاسیس و با منسوبین فعال و صادق یکجا آماده فعالیت های اکادمیک گردید.
افتخار می نمایم که موسسه تحصیلات عالی تاج از تاریخ تاسیس تا امروز به تعداد ۸۷۶ تن داکتر جوان به تعداد ۱۲۳۴ تن حقوقدان جوان و به تعداد ۹۸۱ تن اقتصاد دان جوان فارغ داده به جامعه رنج دیده ما افغانستان تقدیم نموده است. موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج برای ۳۴۵ تن جوان مستحق بورسیه های رایگان تحصیلی و برای ۶۹۳ تن جوان کوشا تخفیف های ویژه داده و با هزاران جوان علم دوست یکجا مصروف ادامه تحصیل در شرایط امروزی هستند. موسسه تحصیلات عالی تاج با فرستادن نخبگان بخارج از کشور زمینه تحصیل ماستری و دوکتورا را به خدمتگاران واقعی مساعد ساخته هزینه تحصیلی آنان را بدوش گرفته است. پوهنتـون هـا و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصـی تکیه گاه مطمین وزارت محترم تحصیلات عالی در کشور ما است زیرا سالانه یک کتله بزرگی از جوانان بنابر محدودیت هـا وعـدم گنجایـش بـه پوهنتـون هـای دولتـی جـذب شـده نمیتوانند وبی نتیجـه اعـلان میشوند و از ادامه تحصیل کـه حـق هـر جوان میباشـد محروم میگردند اما خوشبختانه این جوانان با سپری نمودن امتحان کانکور دوباره در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصـی جـذب گردیده و حق ادامه تحصیل را پیدا مینمایند.

موجودیت پوهنتـون هـای خصوصـی و موسسات تحصیلات عالی خصوصـی در پیشرفت وخود کفایی کشور عزیز ما نقش ارزنده دارد زیرا با شمولیت جوانان در این نهاد های اکادمیک از بحران بیکاری جوانان جلوگیری بعمـل مـي آید و از جانب دیگر در مدت یک دوره تحصیلی در شخصیت های جوانان دانش آموختـه تغيرات مثبـت بـميـان آمده و منحیث یک کادر مسلکی و تخصصـی بـه جامعه تقدیم میشوند. خوشبختانه سطح دانش و فرهنگ جامعه را بلند میبرند. موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج اوج دانش نوین جوانان بوده و یکی از موسسات های خصوصی معیاری در کشور میباشد که با داشتن امکانات بهتر تحصیلی مطابق معیار های جهانی با داشتن کادر های علمـی بـه سویه دکتورا و ماستر و کارمندان ورزیده با تعهد و با تخصص با موجودیت لابراتوار های مجهز، کتابخانه‌ی غنی، انترنت کلب معیاری، صنوف معیاری، تالار کنفرانس های بزرگ و تدریس و آموزش به سیستم درسی معیاری و مدرن با پیروی از تجارب آموزشی کشـور هـای پیشرفته و سیستم جدیـد آموزشی مطابق برنامه های ریاست ارتقای کیفیت وزارت محترم تحصیلات عالی بخاطر رشد و انکشاف استعداد های جوانان کارهای بنیادی و موثر اکادمیک را انجام میدهد. موسسه تحصیلات عالی تاج در هر شرایط کشور، خود را برای تربیه سالم فرزندان کشور متعهد دانسته به مسولیت خویش ادامه میدهد.
بیاید در کاروان علمی و اسلامی تاج با ما یکجا شوید.
بااحترام
سید نجیب‌الله همگام
معاون امور اداری مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

علی خان احمدی

معاون امور مالی

پیام معاون صاحب امور مالی اینجا گنجانیده شود

داکتر محمد جاوید ابراهیمی

رئیس دانشکده طب معالجوی

الحمدالله والصلاه والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه اجمعین
پوهنحی طب موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج درسال ۱۳۸۹ درجوکات موسسه اساس گذاشته وجواز خود را از وزات تحصیلات عالی بدست آورده اند.دارای یک دیپارتمنت طب معالجوی فارغ ده ، به فعالیت خود را آعاز نموده اند.
پوهنحی طب موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج یک نهاد خصوصی ومستقل که درجهت تحقق اهداف خویش از قبیل فراهم سازی زمینه آموزش برای علاقه مندان علم طبابت، تربیت کادرهای مختصص ومسلکی ومتعهد درعرصه طبابت ، ارتقای ظرفیت کادر علمی وبهبود کیفیت تدریس درپوهنحی ومخصوصا علمی واکادمیک نقش بارز را ایقای می نمایند.
پوهنحی طب بافراهم سازی زمینه تحصیلات عالی باکیفیت برای جوانان این سرزمین ، ازجمله نهاد های پیش قدم درعرصه تحصیل می باشد. متمایزبودن پوهنحی طب موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج از سایر پوهنحی های طبی موسسه های تحصیلی ، ساماندهی نظارت ،وجود نیروی کارتوانمند ،متعهد بودن ،شفافیت وعادلت ،تطبیق قوانین ،مقررات ولوایح وزارت تحصیلات عالی بصورت مسولانه ، موجودیت رقابت سالم بین محصیلین صنوف مختلف ،جذب محصلین نخبه درامتحان کانکور وغیره می باشد.
پوهنحی طب زمینه تحصیل را برای استعداد های کشور فراهم ساخته تاتحصیلات عالی خویش را تکمیل نموده ودرچوکات قوانین نافذ کشور مصدر خدمت به جامعه طبی کشور شوند.
پوهنحی طب موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج با داشتن نیروی جوان متخصص ومتعهد، پرورش فارغان مسلکی از نظر مهارت های کلینیکی، تحقیق و تدریس، عرضه خدمات باکیفیت تحصیلی مطابق نیاز بازار کار و ضروریات جامعه بصورت عملی ونظری مجهز به تکنالوژی مدرن، تقویت وگسترش دانش در زمینه طبابت، جهت برآورده شدن نیازمندی های اجتماعی کشور را رسالت خویش می داند و به آن متعهد است.
ریاست پوهنحی طب ، به خدمت گزاری صادقانه ورعایت اصول اخلاقی اداره ومعتقد بوده انسجام اموراکادمیک پوهنحی ، ارتقای کیفیت وکسب اعتبار دهی ، ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی ، تقویت ودرخشش محصلین درامنحانان ملی ( امتحان Exit وامتحان اکمال تخصص وزارت صحت عامه ) محور ها و فعالیت های این ادراره بوده وجهت تخقق آن سعی تلاش کرده وهیچ گونه دریع نمی ورزد.
به امید توسعه دانش نوین و راه یابی بیشتر محصلین پوهنحی طب به برنامه های اکمال تخصص وزرات صحت عامه ،اکمال تخصص وزارت تحصیلات عالی وبرنامه های امتحان USMLE .
باحرمت
محمدجاوید ابراهیمی
ریس پوهنحی طب معالجوی

لیاقت علی اخلاقی

رئیس دانشکده اقتصاد

اقتصاد علم تعادل است، تعدل در مصارف، تعادل در تولید، عرضه، تقاضا و حتی درآمد. عدم تعادل در اقتصاد بعضاً باعث پرداخت هزینه های گزاف و جبران ناپذیری در زندگی جوامع میگردد که میتواند به نابرابریهای اجتماعی، ظلم و ستم بر افراد، اقوام و ملت ها بیانجامد. برداشت من از علم اقتصاد، زندگی کردن در تعادل اقتصادی و لذت بردن از نعمات پروردگار قادر و توانا است که با استفاده از ژرف نگری و عمق اندیشی در روابط و معادلات اقتصادی محیط اطرافمان تحقق میگردد. از این رو، کسب دانش اقتصادی همراه با تحقیق و پژوهش در امور اقتصادی از وظایف اصلی دانشگاه ها و مراکز آکادمیک کشورها میباشد، که اگر این فعالیتها با شور و انگیزه جوانان تشنه به علم و پیشرفت یکجا شود برآیند آن دست آوردهای بزرگ علمی و عملی در عرصه اقتصادی خواهد بود.
ومن الله توفیق
لیاقت علی اخلاقی
رئیس دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی تاج

سید ابراهیم کاظمی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پیام رئیس صاحب اینجا گنجانیده شود