موسسه تحصیلات عالی تاج توسط محترمه سیمین شمس و دو برادرشان محترم محمود شمس و منصور شمس با هدف خدمت به نسل جوان به خصوص قشر اناث با ارایه خدمات آموزشی با کیفیت در سال 1389 تاسیس شد. هدف اصلی موسسین محترم موسسه، ایجاد مکانی برای دسترسی نسل جوان به تحصیلات عالی و تحقیقات علمی بود تا از این طریق مردان و زنان فرهیخته، با احساس و متعهد را تربیت نماید که نام تاج به خوبی نشان دهنده اهداف موسسین تاج است.