در سال 1389 دانشکده طب معالجوی درچوکات موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج تاسیس وتا الحال در زمره سایر پوهنحی ها فعالیت دارد...

ادامه مطلب

فاکلوته حقوق و علوم سیاسی در کشور برای نخستین بار در سال 1317 خورشیدی تاسیس شد. این دانشکده به منظور تربیت کادری های علمی و مسلکی و تخصصی . . .

ادامه مطلب

تمام تلاشها، فعالتیها و زحمات انسانها بخاطرآنست که برای خود و خانواده اش یک زندگی مرفه و راحت را تدارک بیبیند و مشکلات و پرابلمهای زندگی را به حداقل تقارب دهد، که بدون شک برای یک . . .

ادامه مطلب

عضو خانواده تاج شوید

موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در جستجوی نهان بوده و سهم ارزنده در تبارز آنده داشته است.

ثبت نام به پُست های موجود