داکتر فرویدن لطیفی متخصص داخله عصبی و روانی

ریسس دانشکده طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی تاج

فریدون لطیفی فرزند مرحوم استاد عبدالحفیظ لطیفی در یک خانوادۀ روشن‌فکر و متدین در سال 1368 ه ش دیده به جهان گشود. دورۀ ابتدایی را در مکتب ابتدائیه استاد غلام رسول سنائی ، متوسطه را در مکتب لیسۀ سلطان غیاث الدین دور لیسه را در لیسۀ عالی بین المللی افغان ترک مزارشریف ولایت بلخ سپری نموده و در سال 1386 ه ش از طریق برنامۀ کانکور با اخذ 336 نمره  وارد دانشکدۀ طب دانشگاه بلخ گردیدم.

دانشکدۀ طب را در دانشگاه بلخ در سال 1393 ه ش مؤفقانه به اتمام رسانیده و سند فراغت خود را حاصل نمود. در سال 1394 ه.ش بعد از سپری نمودن آزمون رقابتی پروسۀ اکمال تخصص شامل پروگرام تخصص در بخش صحت روان شفاخانۀ حوزوی و آموزشی ابوعلی سینا بلخی کامیاب گردیدۀ و در سال 1396 ه.ش مؤفقانه پروگرام تخصص را تکمیل کرد.

در ضمن از سال های اول دانشگاه شروع به تدریس مضامین ساینسی در مراکز آموزشی کانکور مثل مرکز آموزشی علوم ساینسی رنا، مرکز آموزشی افغان ترک ، مرکز آموزشی اندیشه ، مرکز آموزشی روشنگر و مرکز آموزشی آروین نمود، همچنان از آغاز سال 1397 ه ش  بدینسو در مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج منحیث استاد ایفای وظیفه مینماید.  در ضمن بحیث ماستر ترینر در بخش تساوی جندر در UNDP و در IMC همکار است.


داکتر انیل عصیان

احمد انیل عصیان فرزند محمد ذاکر متولد سال 1369 ه ش در شهر مزارشریف ولایت بلخ، در یک خانوادۀ روشنفکر و علم پرور چشم به جهان گشوده است.
در سن 6 سالگی شامل مکتب گردید و دورۀ ابتدایه را با درجۀ  برتر در مکتب لیسۀ عالی مولانا جلال الدین محمد بلخی به اتمام رسانیده و دوره های بعدی را شامل لیسه عالی افغان-ترک گردید.

در سال 1388 ه ش با اخذ بلندترین نمره کانکور در سطح دانشکده های بلخ شامل دانشکدۀ طب معالجوی بلخ گردیده که با نمرات کادری این دانشکده را نیز به اتمام رسانید.حدود 12 سال است که مصروف تدریس میباشد و از سال 1394 تا کنون در دانشگاه های تاج، آریا و رهنورد مشغول تدریس میباشد.سرگرمی وی عکاسی بوده که به همین دلیل در یکی از آژانس های معتبر جهانی(Reuters) به حیث عکاس خبر به شکل Freelancer عضو میباشد.


عزیزه آذر مهر

عزیزه آذرمهر فرزند اسحق  متولد در ولایت کابل بوده دورۀ مکتب را در لیسۀ عالی میرولی با کسب نمرات عالی واخذ لقب بهترین اول نمره این لیسه، به  اتمام  رسانیده است.

در سال 1391 وارد دانشگاه ولایت بلخ دانشکدۀ طب گردید که  خوشبختانه درسال 1396 این دانشکده رانیز با کسب درجۀ اعلی به اتمام رسانید.

نظر به علامندی زیاد به فعالیت های طبی در سال 1392 مسئول انجمن پژوهشگران طب بلخ گرید.در سال 1393 ازطرف ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ به عنوان محصل برتردر سطح ولایت بلخ شناخته شد.همچنان در سال 1394 به عنوان رهبر برتر ازطرف برنامۀ رهبری  پروموت شناخته شددر سال 1395 وارد مؤسسۀ تحصیلات عالی کاوون گردیده و به عنوان استاد اجرا وظیفه نمود

در سال 1396 در دانشگاه عالی ترکستان مشغول به تدریس شد واکنون استاد برحال در دانشگاه عالی تاج می باشد.به آیندۀ روشن وپربار تر از امروز باورمند است.


داکتر غلام حیدر مشتری

غلام حیدر مشتری فرزند محمد اکبر در سال 1368 در ولسوالی دهدادی دریک خانوادۀ نظامی دیده به جهان گشود دورۀ مکتب را در لیسۀ عالی شهید بلخی سپری نموده بعدآ درسال 1387 به فاکولته طب بلخ راه یافت در سال 1394 از فاکولته طب بلخ فارغ گردید.

فعلاً بحیث استاد مضمون هستولوژی در دانشکدۀ طب مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج  مصروف تدریس میباشد.


داکتر نجیبه صخره

نجیبه صخره فرزند سارنوال محمد موسی صخره در برج حوت سال 1375 خورشیدی در ولایت بلخ در یک خانوادۀ متدین ، فرهنگی و روشنفکر متولد گردیده دروس ابتدایی،متوسطه وعالی خویش را در لیسۀ عایشه افغان به درجۀ اعلی به پایان رسانیده  پس از سپری نمودن  امتحان کانکور در دانشکدۀ طب در سال 1390 مؤفق گردید. در سال 1396 به درجۀ اعلی فارغ شد وفعلاً بحیث استاد در دانشکدۀ طب مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج ایفای وظیفه مینماید.


داکتر میرویس الدین انصاری

میرویس الدین انصاری فرزند میرنصرالدین انصاری در یک خانوادۀ روشن‌فکر و متدین در سال 1370 ه ش دیده به جهان گشود. دور های ابتدایی، متوسطه و لیسه را در لیسۀ های عالی استقلال و روشانۀ بلخی ولایت بلخ سپری نموده و در سال 1388 ه ش از طریق برنامۀ کانکور وارد دانشکدۀ طب دانشگاه بلخ گردید. دانشکدۀ طب بلخ را در سال 1384 ه ش مؤفقانه به اتمام رسانیده و سند فراغت خود را حاصل نمود.

در ضمن از سال های اول دانشگاه شروع به تدریس مضمون بیولوژی در مراکز آموزشی کانکور مثل مرکز آموزشی علوم ساینسی رنا، مرکز آموزشی علوم ساینسی الخوارزمی و میهن نمود، همچنان از سال 1395 ه ش  بدینسو در مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج منحیث استاد در دیپارتمنت‌های صحت عامه و  فزیولوژی ایفای وظیفه مینماید.


تهمینه بهرنگی

تهمینه بهرنگی فرزند عبدالطیف در سال 1373 در شهر مزارشریف ولایت بلخ در یک خانوادۀ روشنفکر چشم بدنیا گشوده است . و در سال 1378 شامل مکتب ابتدائیه گردیده واز لیسۀ سید هدایت الله نقشبندی به سویۀ بکلوریا به درجۀ اعلی فارغ گردیده است و تحصیلات عالی اش را درسال 1392 دردانشکدۀ تعلیم وتربیه دیپارتمنت کیمیا دانشگاه بلخ آغاز نموده ودرسال 1395 به سویۀ لیسانس با درجۀ اعلی فارغ گردیده ودر سال 1395 بحیث استاد در آموزشگاه عالی امید افغان ترک، استاد در دانشکدۀ ساینس دانشگاه بلخ و همچنان در دانشکدۀ انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی سادات بحیث استاد حق الزمه ایفای وظیفه نموده و اکنون در دانشکدۀ طب مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج به صفت استاد کیمیا مصروف تدریس میباشد.