مرام نامه موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

   ایجاد پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی درهرکشورجهت تربیه وپرورش کادرهای مجهز با دانش مسلکی ومتعهد به منظور رشد ، ترقی ، انکشاف واعتلای کشوریک امرضروری ومهم پنداشته شده است. ازاینرو موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج که ایجاد آن درشمال کشوریکی ازخواسته های برحق مردم بالاخص مردم شمال بود ، درماه جوزا سال 1389 ًافتتاح و با داشتن سه پوهنحی عملاً به فعالیت آغازنمود و مرحله به مرحله انکشاف وفعلاً درتشکیل آن فاکولته های ؛ طب ، حقوق وعلوم سیاسی و اقتصاد فعالیت دارند.

 هرچند این موسسه تا همین اکنون که تازه به نگارش مرام نامه دست یافت دارای مرام نامۀ مبسوط ومنظوم شده نبوده. اما تمام منسوبان این موسسه اعم ازهییت رهبری ، استادان وکارمندان این نهاد تحصیلی درپرتو قانون، مقرره ها ، طرزالعمل ها ولوایح مقام وزارت تحصیلات عالی ازآوان ایجاد تا امروز صادقانه کاروعمل نموده اند وهیچگاه دروازه این نهاد تحصیلی به روی محصلان واستادان وکارمندان این نهاد بسته نبوده که دست آورد خوب این کارکرد ها 3 دورفراغت از رشته های مختلف علوم وفنون معاصر دینی است.

 شاید کمی ها وکاستی ها یی بنابرنبود امکانات مادی ونبود جای کافی درتربیه کادرهای مجهز با دانش مسلکی تا پنج سال قبل وجود داشته باشد ؛ اما ازپنج سال به این سو دگرگونی های مثبت دراین راستا  به همکاری ومواظبت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی وجامعه جهانی رونما گردیده است. موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج تلاش دارد تا همه کمی ها وکاستی های که مانع تضمین کیفیت واعتباردهی است ازمیان بردارد وخود را به استندرد های بین المللی همآهنگ واعتباررا کمایی کند.

  در پنج سال آینده مرام و اهداف زیر تعقیب میگردد.

 دورنما: دیدگاه استراتیژیک موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج  برآنست که تا با ایجاد یک پوهنتون اکادمیک با کیفیت عالی ، غیرسیاسی وعاری ازهرگونه ملاحظات فکری ومنطقوی براساس معیارهای اکادمیک علمی درسطح جهان ، مجهز با تکنالوژی مدرن مطرح ودرمیان جامعه علمی افغانستان شناخته شده ،درسطح بین المللی پیوسته با سایرنهاد های علمی واکادمیک درجهان مقام یابد.

ماموریت ها : ماموریت موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج درقبال رشد وانکشاف افغانستان ضرورت به جوانان تحصیل یافته ، تاکید بالای کسانیکه متصدی مسوولیت های حفاظت ازارزش های تاریخی ، ملی ، اجتماعی واقتصادی هستند می باشد واصل رهنمود ، قانون اساسی افغانستان است.

 موسسه ، متعهد به بلند بردن کیفیت تحقیق که موجب انکشاف افغانستان وتقویت بخش های عامه توسط خدمات عامه درسطح منطقه وملی است، میباشد.

موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج درتحقق اهداف خویش درجهت تربیۀ کادرهای متخصص ، متعهد ومسولیت پذیر، میهن دوست ، صادق ووفاداربه مردم وجامعه وسهم گیر درباز سازی فرهنگی وسایر عرصه ها در کشور، با فراهم ساختن شرایط ، موارد زیررا تعقیب میکند.

v  ساختن یک نظام آموزشی اکادمیک وقانونمند که درآن نتایج تمام فعالیت ها انعکاس یابد.

v  طرح نمودن کریکولوم ومفردات درسی معیاری واحد وساز گار به شرایط کشورمطابق ستندرد های ملی وبین المللی.

v  تکمیل ساختمانهای تدریسی وتجهیزآن با مواد وسایل ضروری مناسب که درپروسۀ تدریس لازم است وتقویت ان پروسه.

v  جذب کادرهای متعهد ومسولیت پذیروشایسته به شرایط ومعیارهای اکادمیک درمطابقت به قانون تحصیلات عالی کشور.

v  فراهم ساختن شرایط وامکانات مناسب درجهت غنامندی دانش مسلکی کادرهای علمی جهت تطبیق برنامه های درسی نظری وعملی به صورت صحیح ومفید که پاسخگو به نیازمندی کشور باشد.

v  اولویت دادن با عقد پروتوکول همکاری با پوهنتون های معتبرخارج برای دریافت الگوهای مناسب درتطبیق برنامۀ اموزشی مطابق استراتیژی پلان .

v  مساعد ساختن زمینۀ کارعملی وساحوی غرض کسب مهارتهای عملی وتفکرمستقلانه درجهت تغییر و وارد ساختن افکارجدید که باعث تغییردرذهنیت گردد.

v  خلق انگیزه درایجاد رقابت های سالم دربین محصلان غرض دریافت شایستگی ها.

v  ترویج وآموزش مؤثروخلاق ورعایت آن منحیث یک اصل اساسی دربرقراری روابط با مردم تحقق بخشیدن شعار" ارتقای ظرفیت ، تضمین کیفیت وکسب اعتبار"

v  ساختن استراتیژی پلان مطابق اهداف ومرام

v  مساعد ساختن بسترمناسب برای تحقیق درجهت حصول نتایج ثمربخش وقابل اعتبار.

v  نیازسنجی دقیق وبا اعتباردرارتقاء وتشکیل دانشکده های جدید مورد نیاز.

v  رعایت حقوق بشر وبرقراری اصل تساوی حقوق زن ومرد درتمام برنامه ها به اساس شایستگی واهلیت .

v  بازنگری وتجدید نظربه کریکولوم ومفردات درسی بعد ازهردوره تحصیل درتطابق به شرایط ونیازمندی کشوروپیشرفتهای جهانی.

v  فراهم ساختن زمینۀ تحصیلات ماستری ودکتورا برای استادان.

v  ایجاد رقابت سالم دربین محصلان واستفاده ازین روش درجهت بلند بردن دانش محصلان وتقویت این پروسه توآم با دایرنمودن کنفرانسها ، تجلیل ازروزهای ملی ، روزمحصل وسایرمحافل علمی.

v  تجهیز وتقویۀ لابراتوارها  برای انجام کارهای عملی وتشکیل شفاخانۀ کادری

v  استفاده ازتکنالوژی معاصردرپروسۀ تدریس وآموزش

v  دسترسی به انترنت واستفاده همگانی ازتکنالوژی معاصر

v  آماده ساختن یک دیتابیس به منظورایجاد سهولت ها درهمه عرصه ها اعم ازامورمالی وآموزشی.

 

 

مرام نامه موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج درشورای علمی مؤرخ    /   / 139  قرائت وتائید شد ودرج پروتوکول شماره (       ) دفترشورای علمی موسسه گردید.

 

ملاحظه شد:             

فیصله شورای علمی تائید است. بمقام محترم وزارت جهت منظوری تقدیم گردد.

                                                               

                                                                                پوهنمل اسدالله "ضیا"

                                                           رئیس موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

 

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

دری

English

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات