هزینه تحصیلی

 

موسسه تحصیلات عالی تاج با در نظرگرفتن وضعیت اقتصادی شهروندان کشور سعی نموده است تا با تعیین فیس مناسب، اقشار مختلف جامعه بتوانند به تحصیلات عالی با کیفیت دسترسی داشته باشند.

از دانشجویان جدید الشمول جهت ثبت نام مبلغ 1500 افغانی برای داخله و امتحان کانکور اخذ می گردد.

موسسه تحصیلات عالی تاج، هزینه تحصیلی تعیین شده هر سمستر برای هر دانشکده به میزان ذیل تعیین نموده است: ‌

طب : 26000 افغانی

حقوق و علوم سیاسی : 12000 افغانی

اقتصاد : 10000 افغانی

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

دری

English

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات