1 موسسه تحصیلات عالی تاج-دانش نوین


محصیلین ممتاز موسسه تحصلات عالی تاجمرسل بهرنگی

مرسل بهرنگی بنت عبدالطیف در سال 1378 به شهر پروان به یک خانواده علم پرور و قلم بدست چشم به جهان هستی گشود.نظر به ذکاوت و استعداد که داشت علاقه خاص برای آموزش نشان داده و پشگام تر از هم قطاران خود راهی فرا گیری آموش شد.در سال 1382 تعلمیات خویش در لیسه تجربوی مزار شریف آغاز نموده و از همان لیسه در سال 1394 اول نمره عمومی فارغ گردید،موصوف در تمام دوره تعیلمی خویش از صنف اول الی دوازدهم اول نمره بوده است.

نسبت علاقه که به رشته  اقتصاد داشت در سال (1395) خورشیدی بعد از سپری نموده آزمون رقابتی کانکور شامل دانشکده اقتصاد دانشگاه تاج گردیده است و با کسب 99 فیصد نمرات سمستر سوم محصل برحال سمستر چهارم میباشد.

موصوف از روابط اجتماعی خوبی برخوردار بوده و در ورکشاپ های متنوع از جمله ورکشاپ HIV ده روزه امور زنان اشتراک نموده است.

Bbahrangi@gmail.com