بورسیه ها

 

موسسه تحصیلات عالی تاج برای دانشجویان مستعد خویش تخفیف های ذیل را در نظر گرفته است

1.     اشخاصی که در کانکور ورودی موسسه تحصیلات عالی تاج مقام های اول تا سوم را به دست آورند، در سمستر اول و دوم تحصیلی شان به ترتیب 100%، 50% و 25% تخفیف به دست می آورند

2.   اول نمره های عمومی مکاتب 20 فیصد تخفیف در سال اول به دست می آورند

3.  برای عموم قشر اناث 20 فیصد تخفیف در سال اول در نظر گرفته شده است

4.  برای اشخاصی که از یک فامیل دو نفر دانشجوی این دانشگاه باشند، به یکی از آنها 10 فیصد تخفیف در نظر گرفته می شود مشروط بر آن که هر دو به صورت بر حال و همزمان دانشجوی دانشگاه باشند

5.   برای معیوبین و معلولین که قادر به انجام کار فیزیکی نبوده و معلولیت شان بصورت قانونی تثبیت شده باشد، 25 فیصد تخفیف در تمام دوران تحصیل در نظر گرفته می شود

6.   محصلان صنوف طب: اول نمره 50 فیصد، دوم نمره 30 فیصد،  سوم نمره 20 فیصد تخفیف، در هر سمستر دارند

7.  محصلان حقوق و اقتصاد: اول نمره عمومی 50 فیصد، دوم نمره عمومی 40 فیصد، سوم نمره عمومی 30 فیصد، چهارم نمره عمومی 20 فیصد و پنجم نمره عمومی 15 فیصد تخفیف را حایز می شوند

8.  دانشجویان بی بضاعت و اعضای خانواده نیروهای امنیتی با در نظرداشت نظر موسسان از تخفیف برخوردار می شوند

نکته: دانشجویان موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در صورتی که همزمان شرایط به دست آوردن تخفیف های مختلف باشند، صرف از یک نوع تخفیف مستفید شده می توانند

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

دری

English

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات