بورسیه ها

اراسموس + برنامه ای است که توسط اتحادیه اروپا به منظور ارتقا و بهبود توانایی و توانایی دانش آموزان از سراسر جهان تاسیس شده است. موسسه آموزش عالی تاج با افتخار یکی از دانشگاه هایی است که با چنین یک برنامه ی منحصر به فرد قرارداد بسته است.دو بار است که موسسه آموزش عالی تاج دانشجویان خود را از دانشکده های مختلف به دانشگاه Opole Poland از طریق برنامه Erasmus + فرستاده است.
چگونگی ثبت نام دانش آموزان در برنامه Erasmus + به صورت ذیل است اولا بورس تحصیلی در سراسر موسسه اعلام می شود و سپس همه دانش آموزان علاقه مند برای امتحان ورودی فهرست شده و بیست دانشجوی برتر برای این برنامه انتخاب می شوند.
تمام دانشجویانی که برای این برنامه انتخاب شدند، به دانشگاه Opole معرفی شده و توسط یک مکتوب تمام اسناد آموزشی فرستاده میشود و پنج دانشجوی برتر از میان این بیست دانشآموز انتخاب شده و فهرست نهایی میباشد.برای دریافت ویزا، باید یک مصاحبه در یکی از سفارتخانه های پولند سپری، از اینکه پولند سفارتخانه در افغانستان ندارد، از طریق هند گرفتن ویزا راهی بهتر است.در سفارت پولند، تمام این پنج دانشجوی انتخاب شده توسط مسولین مصاحبه گرفته میشود در صورت مصاحبه ای را با موفقیت انجام دهند یزه خود را بدست می آورند.

محصلین که به بورسیه راه یافته اند