مرکز تحقیقات تاج

 

مرکز تحقیقات تاج با هدف تقویت فرهنگ مطالعه و تحقیق در چوکات معاونیت علمی موسسه تشکیل شده است. این مرکز دارای دو معاونیت پژوهشی و اداری و یک بورد مشاورین است. معاونیت پژوهشی این مرکز در سه بخش پژوهش، ترجمه و نشرات فعالیت دارد و معاونیت اداری آن به تدویر کنفرانس های علمی، سمینارهای آموزشی و مسابقات علمی می پردازد.

بخش پژوهش این مرکز روی تحقیقات انفرادی و گروهی متمرکز است. تحقیقات انفرادی شامل تحقیقات انفرادی اعضای مرکز، کادر علمی دانشگاه و دانشجویان برتر می گردد و تحقیقات گروهی شامل تحقیقات گروهی اعضای مرکز و تحقیقات گروهی کادر علمی و اعضای مرکز می گردد.

در بخش ترجمه، این مرکز به ترجمه مقالات و کتب به منظور توسعه علم و دانش و دسترسی دانشجویان موسسه به مقالات روز، می پردازد.

در بخش نشرات، این مرکز نتیجه تحقیقات بخش پژوهش را به نشر می رساند. برای نمونه کتاب اصلاحات اداری که در سال جاری توسط یکی از اعضای مرکز تدوین گردیده است، به حمایت مالی دانشگاه به چاپ و نشر سپرده شده است. برعلاوه، نشر کتب تدوین شده، بخش نشرات این مرکز، مسئولیت گاهنامه علمی مرکز تحقیقات را نیز به دوش دارد. این گاهنامه، مقالات علمی تدوین شده توسط کادر علمی و اعضای مرکز تحقیقات، پس از تایید از سوی شورای نویسندگان گاهنامه، را نشر می نماید. مقالات منتشره در این گاهنامه چهار رشته حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت و طب را احتوا می نماید.

بخش اداری این مرکز روی برگزاری کنفرانس های و گفتمان های علمی، سمینارهای آموزشی و رقابت های علمی متمرکز است. در بخش کنفرانس های علمی، این مرکز مسئولیت برگزاری کنفرانس علمی اساتید، گفتمان علمی اساتید و اعضای مرکز، کنفرانس علمی دانشجویان و کنفرانس شبیه سازی ملل متحد را بر عهده دارد.

برعلاوه کنفرانس های علمی، این مرکز سمینارهای آموزشی مختلف را برای دانشجویان رشته های مختلف برگزار می نماید تا دانشجویان بتوانند مهارت هایی چون تحقیق، نویسندگی، کارگروهی، کاریابی و دیگر موارد مورد نیازشان را رشد دهند.

در بخش برنامه های رقابتی، این مرکز  دانشجوی برتر سال را با برگزاری چندین دوره مسابقه بین دانشجویان، برمی گزیند. برعلاوه، این مرکز برنامه انتخاب بهترین مقاله را نیز هر ساله برگزار می نماید.

این مرکز مصمم است تا با برگزاری برنامه های مختلف علمی، به هدف از پیش تعیین شده که همانا تقویت فرهنگ مطالعه و تحقیق در دانشگاه است، دست یابد و بتواند قدمی در راستای گسترش علم و دانش بر دارد.

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

دری

English

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات