آمریت ارتقایی کیفیت موسسه تحصیلات عالی تاج

ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی در سال 1391 در چوکات وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید. هدف از ایجاد این ریاست انکشاف سیستم تحصیلات عالی با کیفیت می باشد. این اداره روند ارتقای کیفیت و اعتبار دهی را راه اندازی، نظارت و مراقبت می نماید.
آمریت تضمین کیفیت، تسهیلات لازم را برای ارزیابی معیار های کیفی تحصیلات عالی فراهم نموده، بهبود کیفیت را تشویق، از برنامه های ارتقای کیفیت بطور مستمر نظارت و از تامین حداقل معیار ها توسط نهاد های تحصیلات عالی اطمینان حاصل می نماید. همچنین این اداره بررسی خواهد نمود که نهاد های تحصیلات عالی، بر اساس نیاز های افغانستان خدمات را عرضه نموده و شرایط کیفی مورد نیاز افغانستان را تامین می کنند.
ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی در تشکیل خود دارای رییس، مدیریت اجرائیه، آمریت ارتقای کیفیت و اعتبار دهی نهاد های تحصیلی دولتی، آمریت ارتقای کیفیت و اعتبار دهی نهاد های تحصیلی دولتی و آمریت ارزیابی امور اکادمیک نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی می باشد. دو آمریت نخست در رابطه با برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی نهاد تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کار می نمایند تا معیارها اکادمیک انکشاف یابند، احصائیه در مورد ارزیابی ها از مرکز های اعتلای کیفیت که مسوولیت بورد ارتقای کیفیت و اعتبار دهی است بعهده دارد، آمریت ارزیابی امور اکادمیک بیشتر بالای، ارزیابی از کیفیت تحقیقیات علمی، نشرات علمی، کریکولم، پلان های اکادمیک نهاد های تحصیلات عالی، احصائیه، ارزیابی از کیفیت تدریس و شیوه های درسی مسوولیت دارد. همچنان این آمریت کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس دارد که نهاد های تحصیلات عالی و روند تدریس را نظارت مینماید.
هدف وظیفوی رییس را رهبری و حصول اطمینان از کیفیت، بهبود امور علمی و اعتبار دهی در مطابقت به معیار های تثبیت شده و اهداف استراتیژیک پلان ملی وزارت تحصیالت عالی تشکیل می دهد.
تضمین کیفیت و اعتباردهی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج:
تضمین کیفیت و اعتباردهی یک برنامه بس ارزنده وسرنوشت ساز برای پوهنتون ها میباشد. موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج مراحل اولیۀ این برنامه راکه عبارت ازآمادگی جای ولوازم دفاتر،تعین کمیته تضمین کیفیت وارزیابی خودی درسطح موسسۀ تحصیلی ودانشکده ها، دایرنمودن ورکشاپ برای رؤسای دانشکده ها آمرين ديپارتمنت ها واستادان عضوكميته ارزيابي خودي دانشکده ها میباشد سپری نموده است.
هدف از تأسیس این اداره ارزیابی خودی موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج بمنظور بهبود کیفیت خدمات تحصیلی ، تحقیقاتی و علمی میباشد تا از لحاظ کیفیت موسسۀ تحصیلی تاج در سطح حوزه و کشور از اعتبار تحصیلی معیاری و مناسبی برخوردار گردد. برای کسب این مقصد ریاست موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج در سطح موسسۀ آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی ایجاد نمود تا از این طریق موسسۀ مذکور بتواند چگونگی خدمات تحصیلی ، تحقیقاتی و علمی خویش را با توجه به لوایح، معیارات مرکز اعتلای تضمین کیفیت و اعتباردهی منظور شده توسط وزرات تحصیلات عالی کشورمورد ارزیابی قرار دهد و به اساس نتایج و دریافتهای پروسۀ ارزیابی معیارات، درجهت بهبود و رفع کاستی ها اقدامات لازم را روی دست گیرد.
چگونگی وضعیت تدریس استادان و کیفیت درس و روند آموزش خوب ، با مراجعه به محصلان توسط فیدبک ها طی هر سمستر بطور جداگانه از هر مضمون صورت میگیرد. بعد از تحلیل و ارزیابی فیدبک های محصلان از آن نتیجه گیری صورت گرفته و این نتیجه گیری در جلسۀ تضمین کیفیت دانشکده ها بررسی گردیده ، تصامیم لازم در زمینۀ رفع مشکل و تشویق پیشرفتها در سیستم درسی، کیفیت تدریس، ارائه تدریس توسط اساتید اتخاذ میگردد. از این جهت کمیته های تضمین کیفیت دانشکده ها وظایف خویش را انجام داده به ریاست دانشکده گزارش میدهند.
اعضای کمیته تضمین کیفیت دانشکده ها درمجالس خویش روی چگونگی حاضری محصلان، حضور استادان به درس و آمادگی های آنان، چگونگی نظم و دسیپلین در سطح دانشکده، آماده گی و توزیع بموقع لکچرنوتها و کتب درسی، وضعیت کتابخانه موسسه، وضعیت امکانات مادی و تخنیکی از قبیل صنوف درسی، لابراتوارها، چوکی ها، پروجکتور، سکرین، مواد لابراتواری، امکانات تشخیص وسایر تآسیسات و عوامل ایکه در کیفیت تدریس بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم تاثیر مینماید، را مورد بررسی قرارداده ، نواقص و کمبودیها را جهت رفع عاجل آن به ریاست واز طریق آن به ریاست مؤسسه انتقال میدهند. ریاست مؤسسه در اجرای نواقص در حد توان اجراات فوری نموده در رفع مشکل همکاری مینماید. بدین ترتیب روند آموزش مناسب درمؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج بطور نورمال به پیش برده میشود. برای اجرای ماموریت فوق ، موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج کمیتۀ تضمین کیفیت را در سطح موسسه ایجاد نموده که مسمولین این کمیته قرار ذیل اند:

1. سیمین شمس معاون علمیبحیث رئیس کمیته
2. پوهنمل اسدالله ضیا رئیس موسسهبحیث عضو
3. حبیب الله عزیزی آمرتضمین کیفیت موسسهبحیث عضو
4. صدف قریشی معاون امور محصلان موسسه بحیث عضو
5. فرویدون لطیفی رئیس دانشکده طب بحیث عضو
6. خداداد موسوی رئیس دانشکده اقتصاد بحیث عضو
7. ایوب یوسف زی رئیس دانشکده حقوق بحیث عضو
8. فوزیه نبوی مدیراستادان بحیث عضو
9. امان الله صفری معاون اداری ومالی بحیث عضو
10. شعیب جهش مدیر مالی بحیث عضو

کمیتۀ تضمین کیفیت و اعتباردهی دانشکده طب
1. داکتر فرویدون لیطفی رئیس دانشکده طببحیث رئیس کمیته
2. یلدا عطایی استاد دانشکده طببحیث عضو
3. نوریه عالمی مدیرتدریسی دانشکده طببحیث عضو
4. میرویس الدین انصاری بحیث عضو
5. غلام حیدر مشتری بحیث عضو

کمیتۀ تضمین کیفیت و اعتباردهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
1. سید عارف معصوم زادهبحیث رئیس کمیته
2. حشمت الله رضاییبحیث عضو
3. زهره مجیدیبحیث عضو
4. نورالرحمن فرامهر بحیث عضو
5. فهیمه جمیلزاده بحیث عضو

کمیتۀ تضمین کیفیت و اعتباردهی دانشکده اقتصاد
1. خداد موسویبحیث رئیس کمیته
2. نعیم قبادیبحیث عضو
3. محمد رفیع اولکربحیث عضو
4. احمد سیر اکبری بحیث عضو
5. محمد حسن طاهری بحیث عضو