دیدگاه
مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج در پی آنست تا سیستم معیاری تحصیلی با استاندرد های ملی قبول شده، مجهزبه تکنالوژی مدرن، مدیریت عالی متناسب به نیازمندی های جامعه و بهبود رفاه عامه را ایجاد نماید.
مأموریت
مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج منحیث یک نهاد تحصیلی شناخته شدۀ علمی درحال حاضر مصروف فراهم سازی زمینۀ تحصیل با کیفیت به جامعه از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات و تربیۀ کادر های متهد، مسئولیت پذیر و وطن دوست در جهت نگهداشت ارزشهای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی در کشور است.