ایجاد پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی درهرکشورجهت تربیه وپرورش کادرهای مجهز با دانش مسلکی ومتعهد به منظور رشد ، ترقی ، انکشاف واعتلای کشوریک امرضروری ومهم پنداشته شده است. ازاینرو موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج که ایجاد آن درشمال کشوریکی ازخواسته های برحق مردم بالاخص مردم شمال بود ، درماه جوزا سال 1389 ًافتتاح و با داشتن سه پوهنحی عملاً به فعالیت آغازنمود و مرحله به مرحله انکشاف وفعلاً درتشکیل آن فاکولته های ؛ طب ، حقوق وعلوم سیاسی و اقتصاد فعالیت دارند.
هرچند این موسسه تا همین اکنون که تازه به نگارش مرام نامه دست یافت دارای مرام نامۀ مبسوط ومنظوم شده نبوده. اما تمام منسوبان این موسسه اعم ازهییت رهبری ، استادان وکارمندان این نهاد تحصیلی درپرتو قانون، مقرره ها ، طرزالعمل ها ولوایح مقام وزارت تحصیلات عالی ازآوان ایجاد تا امروز صادقانه کاروعمل نموده اند وهیچگاه دروازه این نهاد تحصیلی به روی محصلان واستادان وکارمندان این نهاد بسته نبوده که دست آورد خوب این کارکرد ها 3 دورفراغت از رشته های مختلف علوم وفنون معاصر دینی است.
شاید کمی ها وکاستی ها یی بنابرنبود امکانات مادی ونبود جای کافی درتربیه کادرهای مجهز با دانش مسلکی تا پنج سال قبل وجود داشته باشد ؛ اما ازپنج سال به این سو دگرگونی های مثبت دراین راستا به همکاری ومواظبت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی وجامعه جهانی رونما گردیده است. موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج تلاش دارد تا همه کمی ها وکاستی های که مانع تضمین کیفیت واعتباردهی است ازمیان بردارد وخود را به استندرد های بین المللی همآهنگ واعتباررا کمایی کند.