اولویتهای موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

 

1- تضمین هزینه ی لازم برای ایجاد یک محیط آموزشی وتحصیلی عالی

2- ایجاد فضای مناسب آموزشی برای محصلان

3- طرح استحکام بخشیدن بنیاد های موسسه از رهگذر تقویت هیئت تدریسی، آموزشهای علمی، تهیه کردن امکانات پژوهشی در یک شیوه جامع ونوین، و هزینه کردن منابع مادی کافی برای برنامه های آینده جهت تهیه یک محوطه وسیع وجامع اداری، تدریسی، ورهایشی از راه فراهم کردن زمین وملکیت های غیرمنقول.

 4- فراهم کردن فرصت های مناسب جهت پژوهش وتحقیق، وایجاد زمینه های متنوع برای طبع ونشر محصولات علمی وفرهنگي که دسترسی عموم را به نشرات موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج فراهم کند

 5- بهسازی دسترسی به برنامه های علمی آموزشی مراحل تحصیلی لیسانس و دوره های تخصصی فوق لیسانس همگام با حفظ ونگهداشت کیفیت عالی توام بارشد وتوسعه در برنامه ریزی ها.

6- تقویت وتوسعه برنامه بازار یابی وسیستم مالی وحسابداری برای مجموعه کلانی از اتباع کشور در مراحل آموزشی فوق دیپلوم وليسانس.

 

 

اهداف موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

1.    تامین شرایط تحصیلی به سطح عالی مطابق معیارهای پذیرفته شده ملی و بین المللی در رشته های مختلف علوم به درجه لیسانس .

2.    بهبود کیفیت تحصیلات عالی به طور مداوم در موسسه .

3.    پرورش و انکشاف استعداد های فکری و علمی محصلان در فراگیری دانش طور نظری وعملی وارتقای مهارت های کار واندوخته های علمی آنها برای خدمت گذاری بهتر و موثرتر به مردم و جامعه .

4.    انتقال دانش و تکنالوژی با بکارگیری تجربه های جهانی .

5.    نوآوری در شیوه تدریس به منظور تربیت کادر ها در بخش و رشته های مشخص که جوابگوی نیازمندیهای آینده کشور باشد .

 

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

دری

English

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات