در سال 1389 دانشکدۀ طب معالجوی درچوکات موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج تاسیس وتا الحال در زمرۀ سایر دانشکده ها فعالیت دارد. انگیزه : نیازمندیها هرروز عوض میگردد ودرهرمقطع زمان ،دست یابی و همسویی با پیشرفتهای جهانی با رقابت ها درمقابله اند. درهمچوشرایط تربیۀ کادرهای جوان و با مسئولیت ضرورت است تحولات سیاسی و بیداری مردم تواّم باعلاقمندی سبب این تحرک گردیدکه دانشکدۀ طب معالجوی درموسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج تشکیل ونام یافت. اهداف : هدف از تشکیل دانشکدۀ طب درچوکات موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج درولایت بلخ تربیه کادر های طبی ورزیده ، مجهز با دانش مسلکی، متعهد ووطن پرست مطابق به معیار های اکادمیک بمنظور خدمت با صداقت به مردم نیازمند و درد کشیده افغانستان عزیز به درجۀ لیسانس می باشد. مرامنامه دانشکدۀ طب برای رسیدن به اهداف فوق و تربیه کادر های طبی با مسؤلیت و آگاه به اساس همین اصل ساخته شده تا فارغان این کانون علمی قادر وتوانمند بوده ثمرات کار شان در جامعه انعکاس یابد . سیستم آموزشی : دروس محصلین درین دانشکده به سیستم کریدت مطابق لایحۀ تدریسی وزارت تحصیلات عالی تنظیم گردیده است. دورۀ تحصیلی : یک دورهء تحصیلی هفت سال و هر سال دو سمستر و هر سمستر (16) هفته می باشد. در جمله سال های تحصیلی یکسال ستاژ (کارهای عملی درشفاخانه) نیز شامل است که محصلان مهارتهای عملی را درین دوره در شفاخانه های کادری کسب می نمایند. هفت سال تحصیلی از نظر محتوای درس های مسلکی وهم بستگی مضامین به بخش های زیر تفکیک و معرفی می گردد که اهداف هر بخش از هم متفاوت اند. الف - بیزیک ساینس: درین بخش مضامین اساسی ، دانشگاه شمول و اختیاری شامل بوده و بطور اجمالی دانش قبلی محصلان از مکتب تجدید و با اهداف مسلکی طبی سمت داده می شود ودر طی دو سمستر مطابق مفردات درسی که برمبنای نیازمندی مسلکی آماده گردیده بخش ازین مضامین تکمیل میگردد. و بعضی ازین زمره مضامین در سمستر های بالا هم شامل است از قبیل ثقافت اسلامی و لسان . ب - پارا کلینیک : مضامین شامل این کتگوری طوری است که اساس نیاز مندی های مضامین تخصصی را تشکیل میدهد و بر پایه این مضامین ، مضامین اختصاصی استوار بوده در همبستگی با هم قرار دارند . ج - کلینیک : مضامین شامل این بخش تخصصی و با کار در شفاخانه های کادری وابسته می باشد . محصلان درین بخش ضمن تیوری موضوعات درسی کار بالینی ویاکار بالای مریض را در شفاخانه های کادری وکلینیک های اختصاصی انجام میدهند ویکمقدار مهارتهای لازمی طبی را همزمان با تیوری و عملی کسب مینمایند و دانش شان تقویت می یابد. د - ستاژ : درین دوره محصلان کاملاً بخش های کلینیکی را در مدت یکسال در شفاخانه های کادری بالای مریضان تحت نظر استاد مضمون و متخصصین بخش عملاً کار نموده در انطباق دهی معلومات نظری ، مهارت های عملی را کسب می نمایند و توانمندی های مسلکی را در حد معین دریافت می کنند . کریکولوم و مفردات درسی : دانشکدۀ طب معالجوی تاج از آغاز تشکیل از همکاری های اکادمیک پوهنتون طبی کابل مستفیدگردیده و اکنون هم این پروسه جریان دارد. کریکولوم تائید شده پوهنتون طبی کابل که بعد از چند مرحله تجدید و اقبال چاپ یافته دانشکدۀ طب معالجوی تاج نیز از آن استفاده می نماید. مطابق طرزالعمل کریکولوم سازی و لایحه ایجاب باز نگری را بعد از هر پنجسال دارد که امید وار هستیم در سال های نزدیک زمینه تجدید نظر کریکولوم فراهم گردد . مواد درسی : وظیفۀ استادان تالیف ،تحقیق ، ترجمه وتدریس است . استادان در دوره های مختلف اکادمیکی شان مطابق قانون تحصیلات عالی این مهارت ها را کسب می نمایند و آمادگی های لازمی را دریافت می نمایند . به اساس این تجارب استادان مطابق صلاحیت های علمی شان با استفاده از منابع خارجی و جدید مواد درسی شان را مطابق مفردات منظور شده آماده می سازند و هم چنان از کتاب های درسی استادان پوهنتون طبی کابل و انترنت استفاده به عمل می آید . امتحانات مطابق لایحۀ سیستم کریدت امتحانات طور زیر تنظیم میگردد . امتحان وسط سمستر (20) فیصد امتحان کار عملی (20) فیصد امتحا ن نهائی (60) فیصد مدت امتحان سه هفته بعد از تکمیل 16 هفته تدریس می باشد . ستاژ مقید به این کتگوری نمی باشد . می تواند استاد پالیسی مشخص را در موارد معین مطابق مشخصات مضمون وصلاحیت های مسلکی و علمی با رعایت اصل طرزالعمل عملی سازند، ارزیابی نمایند. هر مضمون 100 نمره وکامیابی درهرمضمون 55 و تکمیل (60) فیصد نمرات در سمستر حتمی میباشد . تشکیلات اکادمیک : تشکیلات اکادمیک اساس تمام فعالیت های علمی و اکادمیک دیپارتمنت است. از همین نقطه تمام فعالیت های علمی و اکادمیک آغاز می گردد. تشکیل دیپارتمنت ها دردانشکده طب معالجوی طور مرحله ای مطابق نظام آموزشی تشکیل گردیده است. دانشکدۀ طب معالجوی و دیپارتمنت های شامل مطابق قانون تحصیلات عالی شورای علمی شان را زمان بندی نموده مطابق آن جلسات شان طورمنظم دایر میگردد. پروسۀ سیمینار ها ، کنفرانس های علمی، ورکشاپها و بالاخره تمام تصمیم گیری ها نیز از طریق شورا ها طی مراحل و دایر میگردد. مکان آموزشی : دانشکدۀ طب معالجوی درچوکات موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج دارای مکان آموزشی دایمی بوده اما فعلا شفاخانه کادری ندارد. محصلان دوره ستاژ شان را در شفاخانه های خصوصی شهر که با موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج در توامیت قرار دارند ، تحت نظر استادان دانشکده طب معالجوی و متخصصین ورزیده سپری می کنند. میتود های تدریس : در پروسۀ درسی؛ استادان از لکچر ، مناقشه ، طرح پرابلم و کار عملی استفاده می کنند . شرایط استفاده از میتود های مؤثر تدریس نیزتقویت گردیده استادان با اشتراک در ورکشاپ ها در داخل و خارج این مهارتها را کسب نموده اند . زمینه ها جستجو گردیده تادر آینده زمینۀ استفاده از سایر میتود ها فراهم گردد . شرایط اخذ دیپلوم از دانشکدۀ طب: فارغ التحصیلان دانشکدۀ طب معالجوی زمانی مستحق دیپلوم لیسانس میگردند که 267 کریدت را در طی مدت معینه با رعایت لایحه کریدت به شمول دورۀ ستاژ موفقانه تکمیل نموده باشند، طوریکه مدت تحصیل شان دو سال بیشتر از موعد تعیین شده (هفت سال) نباشد. تحت شرایط فوق فارغ التحصیل ومستحق دیپلوم لیسانس از دانشکدۀ طب معالجوی موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج می گردند . ارتقای کیفیت و اعتباردهی: ارتقای کیفیت و اعتباردهی یک برنامۀ بس ارزنده وسرنوشت ساز برای پوهنتون ها میباشد. دانشکدۀ طب معالجوی موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج مراحل اولیۀ این برنامه راکه عبارت از تعین کمیته ارتقای کیفیت وارزیابی خودی درسطح دانشکده ، دایرنمودن ورکشاپ برای اعضای کمیته ارتقای کیفیت دانشکده ، آمرين ديپارتمنت ها واستادان عضوكميته ارزيابي خودي دانشکده میباشد سپری نموده است. هدف از تأسیس این کمیته ارزیابی خودی درسطح دانشکدۀ طب معالجوی موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج بمنظور بهبود کیفیت خدمات تحصیلی ، تحقیقاتی و علمی میباشد. که به اساس نتایج و دریافتهای این پروسۀ ارزیابی معیارات، درجهت بهبود و رفع کاستی ها اقدامات لازم روی دست گرفته میشود. چگونگی وضعیت تدریس استادان و کیفیت درس و روند آموزش خوب ، با مراجعه به محصلان توسط فیدبک ها طی هر سمستر بطور جداگانه از هر مضمون صورت میگیرد. بعد از تحلیل و ارزیابی فیدبک های محصلان از آن نتیجه گیری صورت گرفته و این نتیجه گیری در جلسۀ کمیته ارتقای کیفیت دانشکده بررسی گردیده ، تصامیم لازم در زمینۀ رفع مشکل و تشویق پیشرفتها در سیستم درسی، کیفیت تدریس، ارائه تدریس توسط اساتید اتخاذ میگردد. از این جهت کمیته ارتقای کیفیت دانشکده وظایف خویش را انجام داده و به ریاست دانشکده گزارش میدهند. اعضای کمیته ارتقای کیفیت دانشکده درمجالس خویش روی چگونگی حاضری محصلان، حضور استادان به درس و آمادگی های آنان، چگونگی نظم و دسیپلین در سطح دانشکده، آماده گی و توزیع بموقع لکچرنوتها و کتب درسی، وضعیت امکانات مادی و تخنیکی از قبیل صنوف درسی، لابراتوارها، چوکی ها، پروجکتور، سکرین، مواد لابراتواری، امکانات تشخیص وسایر تآسیسات و عوامل ایکه در کیفیت تدریس بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم تاثیر مینماید، را مورد بررسی قرارداده ، نواقص و کمبودیها را جهت رفع عاجل آن بریاست دانشکده انتقال میدهند. برای اجرای این ماموریت ، دانشکده طب معالجوی موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج کمیتۀ ارتقای کیفیت را ایجاد نموده که مشمولین این کمیته قرار ذیل اند: 1. دوکتورمحمد جاوید ابراهیمی رئیس دانشکده بحیث رئیس کمیته 2. داکتریلدا عطایی آمردیپارتمنت کلینیک بحیث عضو 3. داکتر میرویس الدین انصاری آمردیپارتمنت پارا کلینیک بحیث عضو 4. داکتر غلام حیدر مشتری آمردیپارتمنت بیزیک ساینس بحیث عضو 5. نوریه عالمی مدیرتدریسی دانشکده بحیث عضو درسال تحصیلی 1396کمیته ارتقای کیفیت دانشکدۀ طب معالجوی ارزیابی استادان توسط محصلین را در دو سمستر طور جداگانه انجام داده اند که گزارش مفصل آن رسماً به کمیته ارتقای کیفیت موسسه ارسال گردیده است. درنتیجه این ارزیابی یکتن از اساتید دایمی این دانشکده به اسم داکتر فردین فیض استاد مضمون اناتومی با اخذ 97% نتیجه ارزیابی به عنوان استاد برتر سال معرفی گردیده است. خلص سوانح استاد برتر سال تحصیلی 1396-97 داکتر فردین فیض فرزند فیض محمد در 29 حمل سال 1370 دریک خانواده روشنفکر در شهر مزارشریف چشم به جهان گشود. درسال 1375 شامل لیسه عالی فردوسی ساحه رهایشی کودوبرق گردیده دوره ابتداییه را درین لیسه با موفقیت به پایان رسانیده سپس با تغیر مکان والدین درسال 1382 شامل لیسه عالی استقلال مزارشریف دورۀ متوسطه و لیسه را به درجۀ عالی تکمیل نموده است. بعد از فراغت درسال 1388 با سپری نمودن امتحان کانکور شامل دانشکدۀ طب معالجوی دانشگاه بلخ گردیده و درسال 1395 از این دانشکده به درجۀ عالی فارغ گردیده است. درهمین سال با سپری نمودن امتحان انترنس شامل پروگرام تخصص دربخش اورتوپیدی کاهلان درشفاخانه حوزوی آموزشی ابوعلی سینای بلخی گردیده که تاالحال مصروف فراگیری دانش تخصصی در رشته مربوطه اش میباشد. موصوف برعلاوه ازسال 1395 بدینسو منحیث استاد قراردادی دایمی با دانشکدۀ طب معالجوی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در مضامین اناتومی ، فزیولوژی وانگلیسی مصروف تدریس وآموزش میباشد.

استادان دائمی
احمد انیل عصیان
logo
احمد انیل عصیان فرزند محمد ذاکر متولد سال 1369 ه ش در شهر مزارشریف ولایت بلخ، در یک خانوادۀ روشنفکر و علم پرور چشم به جهان گشوده است.
در سن 6 سالگی شامل مکتب گردید و دورۀ ابتدایه را با درجۀ برتر در مکتب لیسۀ عالی مولانا جلال الدین محمد بلخی به اتمام رسانیده و دوره های بعدی را شامل لیسه عالی افغان-ترک گردید.
در سال 1388 ه ش با اخذ بلندترین نمره کانکور در سطح دانشکده های بلخ شامل دانشکدۀ طب معالجوی بلخ گردیده که با نمرات کادری این دانشکده را نیز به اتمام رسانید.
حدود 12 سال است که مصروف تدریس میباشد و از سال 1394 تا کنون در دانشگاه های تاج، آریا و رهنورد مشغول تدریس میباشد.
سرگرمی وی عکاسی بوده که به همین دلیل در یکی از آژانس های معتبر جهانی(Reuters) به حیث عکاس خبر به شکل Freelancer عضو میباشد.

استاد تهمینه بهرنگی
logo
تهمینه بهرنگی فرزند عبدالطیف در سال 1373 در شهر مزارشریف ولایت بلخ در یک خانوادۀ روشنفکر چشم بدنیا گشوده است . و در سال 1378 شامل مکتب ابتدائیه گردیده واز لیسۀ سید هدایت الله نقشبندی به سویۀ بکلوریا به درجۀ اعلی فارغ گردیده است و تحصیلات عالی اش را درسال 1392 دردانشکدۀ تعلیم وتربیه دیپارتمنت کیمیا دانشگاه بلخ آغاز نموده ودرسال 1395 به سویۀ لیسانس با درجۀ اعلی فارغ گردیده ودر سال 1395 بحیث استاد در آموزشگاه عالی امید افغان ترک، استاد در دانشکدۀ ساینس دانشگاه بلخ و همچنان در دانشکدۀ انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی سادات بحیث استاد حق الزمه ایفای وظیفه نموده و اکنون در دانشکدۀ طب مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج به صفت استاد کیمیا مصروف تدریس میباشد.


استاد عبدالله حنیف
logo
عبیدالله حنیف فرزند شراف الله متولد سال 1363 در ولایت بلخ ولسوالی مارمل در یک خانوادۀ روشنفکر دیده به جهان گشود.
در سال 1384 از مدرسۀ عمر بن حزم فارغ گردید و دانشکدۀ تعلیم و تربیه را در سال 1392 در دانشگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی به پایان رسانیده و درجۀ ماستری اش را در دانشگاه دعوت از رشتۀ فقه و قانون در سال 1396 بدست آورده است و مدت یکسال میشود که بحیث استاد در مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج ایفأ وظیفه مینماید.


استاد غلام حیدر مشتری
logo
غلام حیدر مشتری فرزند محمد اکبر در سال 1368 در ولسوالی دهدادی دریک خانوادۀ نظامی دیده به جهان گشود دورۀ مکتب را در لیسۀ عالی شهید بلخی سپری نموده بعدآ درسال 1387 به فاکولته طب بلخ راه یافت در سال 1394 از فاکولته طب بلخ فارغ گردید.
فعلاً بحیث استاد مضمون هستولوژی در دانشکدۀ طب مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج مصروف تدریس میباشد.

زندگینامه استاد عزیزه آذرمهر
logo
عزیزه آذرمهر فرزند اسحق متولد در ولایت کابل بوده دورۀ مکتب را در لیسۀ عالی میرولی با کسب نمرات عالی واخذ لقب بهترین اول نمره این لیسه، به اتمام رسانیده است.
در سال 1391 وارد دانشگاه ولایت بلخ دانشکدۀ طب گردید که خوشبختانه درسال 1396 این دانشکده رانیز با کسب درجۀ اعلی به اتمام رسانید.
نظر به علامندی زیاد به فعالیت های طبی در سال 1392 مسئول انجمن پژوهشگران طب بلخ گرید.
در سال 1393 ازطرف ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ به عنوان محصل برتردر سطح ولایت بلخ شناخته شد.
همچنان در سال 1394 به عنوان رهبر برتر ازطرف برنامۀ رهبری پروموت شناخته شد
در سال 1395 وارد مؤسسۀ تحصیلات عالی کاوون گردیده و به عنوان استاد اجرا وظیفه نمود
در سال 1396 در دانشگاه عالی ترکستان مشغول به تدریس شد واکنون استاد برحال در دانشگاه عالی تاج می باشد.
به آیندۀ روشن وپربار تر از امروز باورمند است.

میرویس الدین انصاری
logo
میرویس الدین انصاری فرزند میرنصرالدین انصاری در یک خانوادۀ روشن‌فکر و متدین در سال 1370 ه ش دیده به جهان گشود. دور های ابتدایی، متوسطه و لیسه را در لیسۀ های عالی استقلال و روشانۀ بلخی ولایت بلخ سپری نموده و در سال 1388 ه ش از طریق برنامۀ کانکور وارد دانشکدۀ طب دانشگاه بلخ گردید. دانشکدۀ طب بلخ را در سال 1384 ه ش مؤفقانه به اتمام رسانیده و سند فراغت خود را حاصل نمود.
در ضمن از سال های اول دانشگاه شروع به تدریس مضمون بیولوژی در مراکز آموزشی کانکور مثل مرکز آموزشی علوم ساینسی رنا، مرکز آموزشی علوم ساینسی الخوارزمی و میهن نمود، همچنان از سال 1395 ه ش بدینسو در مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج منحیث استاد در دیپارتمنت‌های صحت عامه و فزیولوژی ایفای وظیفه مینماید.

نجیبه صخره
logo
نجیبه صخره فرزند سارنوال محمد موسی صخره در برج حوت سال 1375 خورشیدی در ولایت بلخ در یک خانوادۀ متدین ، فرهنگی و روشنفکر متولد گردیده دروس ابتدایی،متوسطه وعالی خویش را در لیسۀ عایشه افغان به درجۀ اعلی به پایان رسانیده پس از سپری نمودن امتحان کانکور در دانشکدۀ طب در سال 1390 مؤفق گردید. در سال 1396 به درجۀ اعلی فارغ شد وفعلاً بحیث استاد در دانشکدۀ طب مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج ایفای وظیفه مینماید.

استاد نوریه نظری
logo
نوریه نظری فرزند شاه نظر در سال 1374 ه ش در یک خانوادۀ روشنفکر در ولایت جوزجان دیده به دنیا گشود.
دوران لیسه را در سال 1392 در لیسۀ عالی نسوان مولاناجلال الدین محمد بلخی تمام کرده و در سال 1396 از دانشکدۀ شرعیات دانشگاه بلخ به درجۀ عالی سند لسانس را بدست آورد.


Photo is not available________ عکس قابل دسترس نیست
جدول تعداد محصلان به تفکیک دیپارتمنت وجنسیت بابت سمستردوم سال 1397 Photo is not available________ عکس قابل دسترس نیست

Photo is not available________ عکس قابل دسترس نیست