طوریکه در سایر اوراق تبلیغاتی ما مطالعه نموده اید ، در تمام تحصیلات عالی افغانستان از سالهای سال بدینسو دوران آموزش طب عمومی در فاکولته طب معالجوی هفت سال است میتوان گفت در همه فاکولته های طب کریکولم وبرنامه درسی تقریباً واحد وهمگون است فاکولته طب موسسه تحصیلات عالی تاج نیز طب عمومی معالجوی بوده محصلان دانش مسلکی طبابت را در هفت سال و در چهاردوره فرا میگیرند .
1- پی ، سی ، بی P,C,B ( یکسال ) در این دوره محصلان اساسات لازم دانشهای تهدابی از جمله بیوفزیک ، بیولوژی ، کیمیا ، جنیتیک وزبان انگلیسی را در ارتباط به طبابت هم بصورت نظری(لکچر ) وهم بصورت عملی ( تطبیقات ) در لابراتوار های فاکولته طب میاموزند . تا در صنوف بعدی بتوا نند تناسب روابط مستقیم طبابت را باین دانشها دریابند .
2- دوره پاراکلینیک (دوسال است ) :که محصلان درین دوره مضامین فزیولوژی ، هستولوژی ، بیوشمی ، مایکروبیالوژی ، اناتومی ، پتالوژی را هم بصورت نظری و بصورت عملی خارج کلینیکی در لابراتوار ها میاموزند وبرای آموزش های کلینیکی آماده میشوند .
3- دوره کلینیکی (سه سال است ) : محصلان درین سه سال به آموزش مضامین ا صلی علم طبابت ورشته های علوم طبی مبادرت میورزند . درین دوره تمام رشته های عمده علم از جمله داخله ، جراحی ، نسایی ولادی ، امراض اطفال ، گوش و گلو ، عقلی عصبی ، جلدی ، چشم ، فارامکولوژی ، یورولوژی ، رادیولوژی ، انتانات ، چشم ، اورتروپیدی ، تراماتولوژی ، جراحی عصبی ، جراحی اطفال ، وعلوم سلوکی را نخست بشکل نظری لکچرها در صنوف درسی و همزمان با آن در شفاخانه بشکل عملی تحت نظر دکتوران مجرب میاموزند ، با ختم موفقا نه این دوره در حقیقت محصلان دیروز عنوان کاندید دکتوران آینده کشور را کمایی میکنند ، در این سالها دکتوران جوان میتود های مروج تشخیص تداوی را فرا گرفته ، آنچه را که از کتاب فرا میگیرند در وجود انسانها به کاوش میگیرند ، د رختم این دوره به صورت کل از یک دوره مختلط نظری و عملی به یک دوره دیگر کاملاً عملی ( دکتر ستاژر ) قدم میگذارند .
4- دوره ستاژ ( یکسال ) : درین دوره آموزش طبی محصلان بصورت عموم طور کل در شفاخانه صورت میگیرد . یکسال مکمل را به عنوان داکتر ستاژر در شفاخانه تحت نظر پروفیسوران کار مینمایند ، میاموزند وتشخیص وتداوی را بشکل مستقل فرا میگیرند . در هر هفته سیمینار ها وکنفرانس های علمی از کارها و مشاهدات شان ارایه میدارند ودر پایان این دوره پس از سپری نمودن موفقانه امتحانات سیکل ها ، پس از یکسال از موسسه تحصیلات عالی تاج به صفت داکتر فارغ به خدمت جامعه تقدیم میشوند .
هدف اساسی فاکولته طب ، پرورش دکتوران لایق وبا دانش که در اصل خدمتگار حقیقی وواقعی جامعه بوده تا مرهم گذار مستمندان ونیازمندان صحت باشند ، که توسط استادان مجرب وشایسته تدریس و تربیه می گردند . میباشد .
آن عده از کسانی که علاقه مند ادامۀ تحصیل و کسب تخصص باشند ، به عضویت کادر علمی این موسسه پذیرفته می شوند، در صورت آشنایی به یکی از زبانهای انگلیسی ، آلمانی و ترکی با حمایت مالی موسسه جهت ادامۀ تحصیل به خارج از کشور اعزام می گردند . قابل تذکر است که کریکولم درسی دانشکدۀ طب و مفردات درسی آن به سیستم کریدت عیار گردیده واز جانب ریاست محترم انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی کشور تائید گردیده است .
دروس فاکولته طب در دوتایم قبل از ظهر بعد از ظهر تنظیم گردیده است .
شفاخانه کادری تاج:
لازم به تذکر میدانیم که موسسین موسسه تحصیلات عالی تاج در همکاری با ریاست موسسه کار پروژه سازی واکمال نقشه شفاخانه کادری تاج را توسط یک شرکت معتبر ترکی با مشوره یکی از پروفیسوران نامدار و جراح مشهور ترک پروفیسور دکتور حسن ظفر آجر رئیس فاکولته طب ولایت یوزگات ترکیه که در ایجاد دانشگاه خصوصی وشفاخانه کادری دانشگاهی تجربه لازم داشتند .استفاده از نظریات و مشوره های دکتوران متخصص افغانی طی جلسات مشورتی متعدد نهایی ساخت .
جای برای اعمار شفاخانه در بهترین موقیعت شهر مزار شریف مقابل پارک کارتۀ آریانا آماده گردید ومراحل قانونی کسب اجازه نامۀ از مراجع مربوط بدست آمد. وکار آن درین روز ها آغاز گردیده و تحت اعمار قرار دارد .
ا نشألله شفاخانه طی یک سال آماده خواهد شد ودر استفاده محصلان و هموطنان نیازمند قرار خواهد گرفت . درین شفاخانه وسایل و تجهیزات بسیار جدید تشخیص و لابراتوار در نظر گرفته شده که در هر یک از بخشهای آن متخصصان ترکی و دکتوران مشهور شهر ما و استادان عضو کادر علمی تاج فعالیت خواهند داشت.
همزمان با شروع نمودن فعالیت شفاخانه کادری تاج دیگر مردم افغانستان ضرورت نخواهد داشت جهت تشخیص تداوی وعملیات های شان به کشور های خارجی بروند . مریضان صعب العلاج که در ین شفاخانه قابل تداوی نباشند، با شرایط سهل واقتصادی به کشور ترکیه انتقال وتداوی میشوند . شفاخانه کادری تاج نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه از جمله شفاخانه های نمونه با ادعا خواهد بود وباعث سر بلندی ا فغانستان خواهد شد .
موسسه تحصیلات عالی تاج در آینده نزدیک بخاطر طی مراحل قانونی استخدام پروفیسوران ترکی از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی وادارات مربوط اقدام خواهد کرد.