داکترمحمد جاوید ابراهیمی

بنده داکترمحمد جاوید ابراهیمی فرزند محمد ابراهیم دربرج سرطان سال 1356 دریک خانواده روشنفکر و کارگر در شهرمزارشریف دیده بجهان گشودم.

درسال 1361 به سن 5 سالگی نظربه علاقه که داشتم شامل مکتب لیسه عالی فردوسی واقع ساحه رهایشی کودوبرق گردیدم. دوره ابتداییه ، متوسطه ولیسه را درهمان لیسه زادگاهم با درجات عالی به اتمام رسانیدم .

درسال 1373 با سپری نمودن امتحان کانکور شامل دانشکده طب معالجوی دانشگاه بلخ گردیده ودرسال 1381 فارغ التحصیل گردیدم

ازسال 1381 الی 1385 دربخش های مختلف صحت ، مراکزصحی ولسوالی های چمتال وچهاربولک وسپس منحیث آمرصحت ولسوالی چمتال درخدمت هموطنان عزیز خویش بودم

همزمان ازسال 1373 تا سال 1382 بصفت استاد ، معاون تدریسی درلیسه عالی فردوسی درخدمت اولاد وطن درشرایط سخت رژیم طالبان بوده ام .

ازسال 1386 بدینسو منحیث معاون مالی ومعالجوی درکلینیک معالجوی خواجه نورمحمد فیض مشغول فعالیت های مسلکی خویش دررشته اورتوپیدی کاهلان میباشم

درسال 1390 با سپری نمودن امتحان انترنس شامل برنامه تخصص دربخش اورتوپیدی کاهلان درشفاخانه حوزوی ابوعلی سینای بلخی ودرسال 1394 با ختم موفقانه این برنامه سند تخصص خویش را اخذ نموده ام .

ازسال 1394 بدینسو درموسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج بصفت معاون علمی ورئیس دانشکده طب معالجوی اجرای وظیفه مینمایم .

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

اعضای هیأت علمی

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات