فرویدون لطیفی

 ریس دانشکده طب معالوجوی

     فریدون لطیفی فرزند مرحوم استاد عبدالحفیظ لطیفی در یک خانوادۀ روشن‌فکر و متدین در سال 1368 ه ش دیده به جهان گشود. دورۀ ابتدایی را در مکتب ابتدائیه استاد غلام رسول سنائی ، متوسطه را در مکتب لیسۀ سلطان غیاث الدین دور لیسه را در لیسۀ عالی بین المللی افغان ترک مزارشریف ولایت بلخ سپری نموده و در سال 1386 ه ش از طریق برنامۀ کانکور با اخذ 336 نمره  وارد دانشکدۀ طب دانشگاه بلخ گردیدم.

       دانشکدۀ طب را در دانشگاه بلخ در سال 1393 ه ش مؤفقانه به اتمام رسانیده و سند فراغت خود را حاصل نمود. در سال 1394 ه.ش بعد از سپری نمودن آزمون رقابتی پروسۀ اکمال تخصص شامل پروگرام تخصص در بخش صحت روان شفاخانۀ حوزوی و آموزشی ابوعلی سینا بلخی کامیاب گردیدۀ و در سال 1396 ه.ش مؤفقانه پروگرام تخصص را تکمیل کرد.

    در ضمن از سال های اول دانشگاه شروع به تدریس مضامین ساینسی در مراکز آموزشی کانکور مثل مرکز آموزشی علوم ساینسی رنا، مرکز آموزشی افغان ترک ، مرکز آموزشی اندیشه ، مرکز آموزشی روشنگر و مرکز آموزشی آروین نمود، همچنان از آغاز سال 1397 ه ش  بدینسو در مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج منحیث استاد ایفای وظیفه مینماید.  در ضمن بحیث ماستر ترینر در بخش تساوی جندر در UNDP و در IMC همکار است.