محمد شعیب جهش

معاون امور مالی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

محمد شعیب جهش فرزند حاجی محمد آصف در برج دلو 1988 در یک خانواده روشن فکر در شهر مزار شریف  چشم به دنیا گشود. موصوف فرزند بزرگ خانواده بوده و آموزش های ابتدایی خویش را  در لیسۀ عالی  باختر و مکتب بین المللی افغان ترک در شهر مزارشریف در  2009 میلادی به اتمام رسانیده است.   وی در سال 2011 وارد دانشگاه پونه هند در رشته اداره و تجارت گردیده و درسال 2013 در مقطع لسانس از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید.در جریان تحصیل برنامه های آموزشی یک ساله را در بخش های امور مالی، منابع بشری، مدیریت تجارت، روابط بین‌الملل، مهارت های گفتگو ، نرم افزار های مالی سپری نموده است .

از سال 2013 الی 2016  بحیث مدیر مالی شرکتهای غضنفر گروپ ایفا وظیفه نموده در اوقات غیر رسمی بحیث استاد و مشاور مالی  در موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج مشغول بودند. از سال 2016 تا اکنون بحیث معاون مالی و استاد دانشکده اقتصاد موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج ایفا وظیفه می نماید.