فاکولته حقوق و علوم سیاسی :

 

فاکولته حقوق وعلوم سياسي در کشور براي نخستين بار در سال 1317 خورشيدي تأسيس شد.

اين دانشكده به منظور تربيت كادرهاي علمي، مسلكي و تخصصي در عرصۀ حقوق و علوم سياسي و رشتۀ  قضايي در كشور ايجاد گرديده است.

اين دانشكده در دو گروه يا ديپارتمنت اداري و ديپلماسي از يكسو و گروه قضايي و خارنوالي ( دادستاني) از سوي ديگر مصروف تربيت اعضاي علمي، تخصصي و مسلكي مي باشد.

دانشجوياني كه از دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي گواهينامه هاي شان را به دست مي آورند در آينده در بخشهاي وزارت امور خارجه، ادارات و شعبات حقوقي كشور نظير وزارت عدليه، محاكم، دادستاني ها، وكلاي مدافع و اداره ارگانهاي محلي اجراي وظيفه خواهند كرد.

مدت برنامۀ آموزشي يا دورۀ تحصيلي در اين دانشكده چهار سال است و اين برنامه بر بنياد تائيدات وزارت تحصيلات عالي بر مبناي سيستم كريدت عيار شده است. همچنان نوشتن پايان نامه تحصيلي براي محصلان دانشكدۀ حقوق وعلوم سياسي الزامي مي باشد.

 

 

دانشكده حقوق وعلوم سياسي" تاج" :

موسسۀ تحصيلات عالي تاج در ولايت بلخ در شمال كشور نيز به منظور خدمت به نسل آينده ي اين مرز و بوم در سال 1389 خورشيدي اساس گذاري شد كه دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي يكي از دانشكده هاي فعال اين موسسه است.

در حال حاضر صد ها تن از دانشجويان كه نزديك حدود چهل در صد آنها را دختران تشكيل مي دهند با سعي و تلاش خستگي ناپذير در اين دانشكده مصروف آموزش مي باشند تا در آينده بتوانند مصدر خدمت براي مردم و وطن شان باشند.

اين دانشجويان از سوي آموزگاران با تجربه، داراي سويه هاي علمي به درجۀ ماستري و دكتورا موضوعات حقوقي و سياسي را فرا مي گيرند.

دانشجويان در اين دانشكده به مدت دو سال اول به طور عمومي تدريس مي شوند و از سال سوم به بعد در رشته هاي اداري و ديپلوماسي و قضايي و دادستاني ( خارنوالي ) تقسيم مي شوند. دو سال ديگر را در رشته هاي ياد شده به گونه ي تخصصي فرا مي گيرند. اين درسها چهار سال ادامه مي يابد و بعد از اتمام پايان نامۀ تحصيلي ( مونوگراف ) از پوهنخي حقوق و علوم سياسي فارغ شده و مي توانند در جامعه مصدر خدمت باشند.

آموزگاران اين موسسه

استادان كه در دانشكدۀ حقوق وعلوم سياسي تاج، مصروف تدريس هستند علاوه بر تجارب و اندوخته هاي علمي و درجه هاي تحصيلي، با تعهد و اخلاص قابل ستايش در تلاش­اند تا اندوخته هاي علمي شانرا به نسل آيندۀ كشور انتقال دهند.

اين آموزگاران كساني هستند كه عمري را در خدمت جوانان وطن گذرانده و صد ها جوان محصل را در نهادهاي علمي و آموزشي دولتي و خصوصي تربيت كرده و به جامعه تقديم داشته اند.

محكمه تمثيلي

مسئوولين موسسۀ تحصیلات عالي تاج در تلاش هستند تا تيمي از محصلان دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي اين مركز آموزشي تحصيلات عالي را براي اشتراك در يك مسابقۀ  بين المللي محكمه ي تمثيلي آماده نمايد. هم اكنون به شدت كار روي اين تيم جريان دارد تا اين تيم بتوانند در مسابقات بين المللي محكمۀ تمثيلي راه پيدا كنند.

مسابقات محكمۀ تمثيلي بين المللي عدالت بزرگترين مسابقات در سطح جهاني است كه از سوي سازمان محصلين  حقوق بين الملل همه ساله در فصل بهار در شهر واشنگتن دي سي برگزار مي شود. در اين مسابقات 500 تيم از مكاتب حقوقي جهان شركت مي ورزند. اين تيم هاي حقوقي مربوط به بيش از هشتاد كشور دنيا مي باشند. در اين مسابقات يك قضيه تخيلي بين المللي به پيشگاه محكمه ي بين المللي عدالت كه ارگان قضايي سازمان ملل متحد مي باشد، پيشكش مي شود و تيم هاي اشتراك كننده مكلف به آماده ساختن و ارائه صورت دعوي و دفع آن مي باشند.

كلينيك حقوقي

براي رشد هر چه بيشتر محصلان حقوق و علوم سياسي، اين موسسه اقدام به ايجاد يك كلنيك حقوق نموده است تا فعاليت هاي حقوقي محصلان هر چه بيشتر منسجم گردد. همچنان در اين مركز برنامه هاي متعدد حقوقي نظير مشوره هاي حقوقي، آگاهي دهي حقوقي و تنظيم فعاليت هاي علمي محصلان روي دست گرفته شده است. هدف اصلي از راه اندازي اين مركز حقوقي بلند بردن تجارب علمي محصلان، رشد دانش حقوقي آنها و در نتيجه تبادل تجارب ميان دست اندركاران مسايل حقوقي است. اين كار در واقع يك گام ارزنده و مثبت براي حاكميت قانون و رشد دانش حقوقي است.

 

سيمينارها

ارادۀ اصلي موسسۀ تحصيلات عالي تاج بر اينست تا شخصيت هاي علمي را تربيت نموده و تقديم جامعه نمايد از اينرو براي محصلان اين مركز، در دورۀ تحصيل زمينه ارائه  سيمينارهاي علمي، تحقيقي را در رشته هاي كه درس مي خوانند، فراهم ساخته و از محصلان مي خواهند كه سيمينارهاي شان را به صورت نوشتاري و گفتاري ارائه كنند. اين برنامه هم اكنون در موسسۀ تحصيلات عالي تاج عملا از سوي دانشجويان البته زير نظر استادان كار آزموده و دلسوز، پياده مي شود و نتايج سودمند را به­بار آورده است.

 

كميته فرهنگي

از كارهاي ستودني ديگر در اين موسسه، تشكيل كميته فرهنگي است. مسئووليت اصلي اين كميته رسيده گي به كارهاي فرهنگي محصلان و نقد و بررسي مقالات و نوشته هاي دانشجويان است. اين كميته متشكل از يك مدير، سه نفر هيات تحرير و يك نفر كمپيوتر كار است. اعضاي هيأت تحرير از نويسنده هاي بالا دست هستند كه مقالات محصلان را دريافت و آنرا بعد از تصحيح به جريده علمي اين دانشكده به چاپ مي رساند. در عين حال اين كميته دانشجويان را تشويق مي كنند تا هر چه بيشتر بنويسند و تحقيقات گسترده ی انجام دهند. حاصل تحقيقات محصلان توسط  اين كميته بررسي و به چاپ مي رسد.

جريده علمي

دانشكده حقوق و علوم سياسي تاج داراي جريده علمي مي باشد كه مقالات علمي و تحقيقي دانشجويان در اين جريده اقبال چاپ مي يابند. اين جريده در حقيقت، تشكيل يافته از مقالات و نوشته هاي دانشجويان است. اين نوشتارها در زمينه هاي گونه گون سياسي و حقوقي مي باشد. دانشجويان هر كدام در يك موضوع خاص حقوقي و يا سياسي تحقيق مي كنند و حاصل تحقيق شان را نوشته و در اين جريده به كمك مالي موسسه به چاپ مي رسانند.

مسافرت هاي علمي

مساعد ساختن مسافرت هاي علمي براي دانشجويان اين دانشكده، يكي ديگر از ويژگيهايي است كه مي توان به آن اشاره كرد. اين دانشكده كوشيده است تا براي محصلان زمينه مسافرت هاي علمي را آماده كرده و آنان را به محلات علمي و تاريخي كشور ببرند. اين برنامه در رشد دانش محصلان اثر گذار بوده و در عين حال، انگيزه ي بيشتر براي دانشجويان ايجاد مي كنند تا هر چه بيشتر تحقيق كنند و درس بخوانند.

مباحثات زنده

از ديگر برنامه هاي قابل ستايش در اين دانشكده، راه اندازي مباحثات با حضور داشت يك و يا چند استاد، ميان دانشجويان مي باشد. سيستم راه اندازي مباحثه ي مذكور بر اين مبنا استوار است كه در نخست يك موضوع براي دانشجويان داده مي شود تا آنها در بارۀ موضوع مشخص آماده گي بگيرند و با همديگر بحث و جدل علمي را برگزار كنند. آنگاه دانشجويان با آماده گي تام كه دارند و اسناد و شواهدي را كه براي اثبات ادعاي شان تهيه كرده، با خود مي آورند و بحث را در حضور چند استاد و شماري زيادي از شاگردان آغاز مي كنند. اين برنامه يكي از برنامه هاي سودمندي است زيرا از يكسو دانشجويان شيوه بحث كردن را با يكديگر مي آموزند و از سوي ديگر سبب رشد علمي آنها مي شود.

 

امكانات مادي

اين دانشكده اضافه بر داشتن آموزگاران مجرب و كارآزموده و با سويه هاي علمي و برنامه هاي سودمند كه به گونه ي اختصار در بالا به آن اشاره شد، از نظر عوامل مادي نيز درخور ستايش است. صنف هاي مجهز با وسايل تخنيكي نظير، پروجكتور، وسايل سرد كننده و گرم كننده، اتاقهاي روشن و معياري براي ارائه خدمات مناسب آموزشي آماده شده است.

اين دانشكده به ورزش از آنجائي كه ضامن سلامت جسمي انسان است، اهميت داده و هم اكنون يك تيم ورزشي فوتبال نيز دارد.

در اين دانشكده برنامه هاي درسي روزانه از هفت صبح تا پنج شام و برنامه هاي درسي شبانه از پنج شام تا هشت شب  جريان دارد.

 

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

دری

English

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات