موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج مهد دانش

حقوق و علوم سیاسی

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج به کادر علمی(استاد) در دانشکده حقوق دیپارتمنت های قضا و ثارنوالی، اداره و دیپلوماسی  که واجد شرایط ذیل باشد نیازمند است.

شرایط پذیریش:

1.ماستر در رشته حقوق و  یا معادل آن.

2.حداقل دارای دو سال تجریه تدریس.

اشخاص واجد شرایط می توانند خلص سوانح خویش را تا 15 جدی سال جاری به ایمل آدرس hr@taj.edu.af ارسال نمایند و یا به معاونیت علمی مؤسسه تسلیم نمایند.

به ماستر و طبقه اناث اولویت داده میشود.

تاریخ ختم اعلان   15 جدی 

تعداد بست: 6 بست

قضا و ثارنوالی 3 بست ، اداره و دیپلوماسی  بست 

!وقت اعلان پوست فوق به اتمام رسیده است


طب معالجوی

طب معالجوی 

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج به کادر علمی(استاد) در دانشکده طب معالجوی که واجد شرایط ذیل باشد نیازمند است.

شرایط پذیریش:

1.ماستر در رشته های کمیا و تطبیقات کمیا

2.فیصدی نمرات دوره لسانس و ماستری بیشتر از %75 بوده و بیش از یک چانس در ترانسکرپت شان درج نشده باشد.

3. حد اقل دارای یک سال تجربه تدریس باشد. 

اشخاص واجد شرایط می توانند خلص سوانح خویش را تا 30 قوس سال جاری به ایمل آدرس hr@taj.edu.af ارسال نمایند و یا به معاونیت علمی مؤسسه تسلیم نمایند.

به طبقه اناث و ماستر اولویت داده میشود

تاریخ ختم اعلان   30 قوس 

تعداد بست: 2 بست 

!وقت اعلان پوست فوق به اتمام رسیده است


دانشکده اقتصاد

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج به کادر علمی(استاد) در دانشکده اقتصاد که واجد شرایط ذیل باشد نیازمند است. 

مضامین:اقتصاد کلان،محاسبه و ریاضیات

شرایط پذیریش:

1.ماستر در رشته اقتصاد،تجارت و یا معادل آن.

2.حداقل دارای دو سال تجریه تدریس.

اشخاص واجد شرایط می توانند خلص سوانح خویش را تا 30 قوس سال جاری به ایمل آدرس hr@taj.edu.af ارسال نمایند و یا به معاونیت علمی مؤسسه تسلیم نمایند.

به طبقه اناث اولویت داده میشود

تاریخ ختم اعلان 30 قوس

تعداد بست:2 بست

 

!وقت اعلان پوست فوق به اتمام رسیده است


طب معالجوی

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج به کادر علمی(استاد) در دانشکده طب معالجوی که واجد شرایط ذیل باشد نیازمند است.

شرایط پذیریش:

1.متخصص یا ماستر در رشته های کمیا،بیولوژی،فزیولوژی،داخله،پتالوژی،صحت عامه،نسایی ولادی و ثقافت اسلامی 

2.فیصدی نمرات دوره لسانس و ماستری بیشتر از %75 بوده و بیش از یک چانس در ترانسکرپت شان درج نشده باشد.

3. حد اقل دارای یک سال تجربه تدریس باشد. 

اشخاص واجد شرایط می توانند خلص سوانح خویش را تا 10 ثور سال جریان به ایمل آدرس hr@taj.edu.af ارسال نمایند و یا به معاونیت علمی مؤسسه تسلیم نمایند.

به طبقه اناث و ماستر اولویت داده میشود

تاریخ ختم اعلان   15 ثور 

تعداد بست: 5 بست 

 

!وقت اعلان پوست فوق به اتمام رسیده است


حقوق

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج به کادر علمی(استاد) در دانشکده حقوق که واجد شرایط ذیل باشد نیازمند است.

مضامین: جزا و جر م شناسی،حقوق مطبوعات و انگلیسی تخصصی حقوقی

شرایط پذیریش:

1.ماستر در رشته حقوق،روابط و  یا معادل آن.

2.حداقل دارای دو سال تجریه تدریس.

اشخاص واجد شرایط می توانند خلص سوانح خویش را تا 5 ثور سال جریان به ایمل آدرس hr@taj.edu.af ارسال نمایند و یا به معاونیت علمی مؤسسه تسلیم نمایند.

به طبقه اناث اولویت داده میشود

تاریخ ختم اعلان   15 ثور 

تعداد بست: 3 بست

!وقت اعلان پوست فوق به اتمام رسیده است


اقتصاد

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج به کادر علمی(استاد) در دانشکده اقتصاد که واجد شرایط ذیل باشد نیازمند است. 

مضامین:اقتصاد کلان،احصائیه،مدیریت بازاریابی،اقتصاد خورد و کنترول تفتیش

شرایط پذیریش:

1.ماستر در رشته اقتصاد،تجارت و یا معادل آن.

2.حداقل دارای دو سال تجریه تدریس.

اشخاص واجد شرایط می توانند خلص سوانح خویش را تا 5 ثور سال جریان به ایمل آدرس hr@taj.edu.af ارسال نمایند و یا به معاونیت علمی مؤسسه تسلیم نمایند.

به طبقه اناث اولویت داده میشود

تاریخ ختم اعلان   15 ثور 

تعداد بست: 5 بست

!وقت اعلان پوست فوق به اتمام رسیده است