تکنالوژی معلوماتی

 

از آن جا که اینترنت یکی از نیازهای اساسی دانشجویان برای انجام تحقیقات علمی شان به شمار می رود، موسسه تحصیلات عالی تاج مرکز اینترنتی را به شکل استاندارد طراحی نموده است. این مرکز در ساعات رسمی به شکل رایگان در اختیار عموم دانشجویان قرار دارد. در کنار مرکز اینترنت، دانشگاه اینترنت را به صورت وای فای رایگان در اختیار همه دانشجویان قرار داده است تا دانشجویان بتوانند خارج از مرکز اینترنت نیز به اینترنت دسترسی داشته باشند.

 

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

دری

English

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات