مديريت منابع بشري يکی از بخش های اساسی موسسه تحصیلات عالی تاج است. این مديريت با این هدف که اشخاص واجد شرايط براي پست هاي مورد نظر در موسسه انتخاب گردند و مهارت هاي پرسونل تاج انکشاف یابد تا از این طریق آنها قادر گردند که وظايف محوله را به بهترین شکل انجام دهند، ایجاد شده است.
وظايف منابع بشري تا حد زيادی مرتبط به بخش اداري است وشامل يک سلسله مسايل معين از قبيل پروسه انتخاب دقيق و فورمول بندي شده اشخاص واجد شرایط، ارزيابي پرسونل و غيره می باشد که در تمام سازمانها قابلیت تطبیق و کاربرد را دارد.
وظايف عمده ی مدیریت منابع بشري تاج عبارتند از:
1- انتخاب کارکنان جديد (اعلان پست هاي خالی، تحليل و تجزيه درخواست ها، ارزيابي ها و مصاحبه ها)
2- انکشاف مهارت ها و قابليت ها (از طريق آموزش کارمندان و دوره آزمایشی کارمندان جديد)
3- ترتيب و تنظيم مسایل اطلاعاتي در باره هرکارمند (خلص سوانح، معلومات در باره مهارت ها و توانا يي ها، ثبت اندازه معاشات و غيره)
4- تنظیم وقت و نيروي کار (ارزيابي کارمندان در رابطه به استفاده از وقت و اجرائات شان مي باشد)
5- تنظیم امتیازات (شموليت در پروگرام هاي سودمند مثلا مراقبت هاي صحي، بيمه و پلان های تقاعد)