تاریخچه موسسه تحصیلات عالی تاج

موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج، به منظور خدمت به جوانان عزیز بوسیلۀ چهار تن از جوانان با احساس کشور با استفاده از امکانات خانوادگی شان اساس گذاری شد. به اساس سعی وتلاش خستگی ناپذیر آنها مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج به تاریخ 26/02/1389 از وزارت تحصیلات عالی کشور جواز فعالیت گرفت ورسماً در شهر مزار شریف آغاز به کار کرد.
این مؤسسه در سال های اول فعالیت خود در دانشکده های سه گانه طب معالجوی، حقوق و علوم سیاسی واقتصاد با جذب کمیت قابل ملاحظۀ از جوانان کشور به حیات تحصیلی واکادمیک خویش ادامه داد.
درسال 1391 تاج از لحاظ کمی و کیفی و امکانات ارائه خدمات علمی بهتربه فرزندان کشوربه رشد قابل ملاحظۀ نائل آمد. در این سال در دانشکده های مختلف تعدادی زیادی از استادان مجرب و مسلکی و جوانان مستعد به کادر علمی مؤسسه جذب گردیدند، که سبب نیرومندی مؤسسه از نظر اکادمیک شد. گراف رشد مؤسسه از نظر کمی و کیفی تغییرات مثبت چشمگیری را نشان میدهد. تاج طی مدت کمتر از سه سال فعالیت خود، ساختمان تدریسی مناسب وتقریباً مطابق ستاندارد دانشگاه های معاصر در بهترین موقعیت شهر مزار شریف به حیث مکان دایمی خویش جدیداً اعمار نموده و در خدمت دانش آموزان خویش قرار داد.
امروز صنوف درسی(لکچرها)، صنوف لابراتوار(تطبیقات)، دفاتر اداری مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در سطح کشور در زمرۀ یکی از بهترینهاست که زمینه های مناسب آموزشی را به جوانان کشور مهیا نموده است. تاج امروز یک مؤسسۀ عالی اکادمیک با سطح بلند و کیفیت عالی درسی دارای کادر رهبری با تجربه، متحرک، فعال وبا دسپلین، متواضع، متعهد و مهربان با خدمات عالی و فیس مناسب در خدمت نسل جوان کشور قراردارد. تشخیص و جذب استعداد های جوان، ایجاد سهولت های آموزشی، تربیت جوانان با روحیۀ وطن دوستی و خدمتگذاری به مردم، همگامی با دستآورد های مدنیت معاصر علم و تکنالوژی جدید در سرخط برنامه های کاری تاج قرار دارد. فعلاً در این مؤسسه در حدود 1996 دانش آموز که شامل 688 تن اناث و 1308 تن ذکور در بخش روزانه و شبانه مصروف تحصیل اند که بوسیلۀ بیش از 65 تن استاد ذکور و 26 تن اناث به سویۀ داکتر، ماستر و لیسانس بطور متداوم تدریس میشوند، در این مؤسسه جوانان بیشتر از 9 ولایت اعم از پسران و دختران مصروف تحصیل اند. دراین نهاد علمی، دانش آموزان ممتاز تشویق میشوند، کنفرانس های علمی استادان و دانش آموزان در دانشکده های مربوطۀ شان تدویر می یابد. دروس استادان و اجراآت کار های علمی و اکادمیک در دانشکده ها از طریق معاونیت علمی امور محصلان وقتاً فوقتاً بررسی و در رفع نواقص راهنمایی صورت میگیرد. سیمینارهای میتودیکی علمی برای بلند بردن سطح دانش استادان تدویر یافته و می یابد. کارهای اداری و دفتر داری یومیه به حالت عادی پیش برده میشود. قابل تذکر است که جهت اعاشه و بود و باش دانش آموزان که از ولایات دور دست شامل این مؤسسه گردیده اند، سیستم لیلیه ها برای(پسران و دختران) ایجاد و زمینۀ زندگی نسبتاً آرامی برای دانش آموزان شامل در لیلیه فراهم گردیده است.