موسسین

موسسه تحصیلات عالی تاج توسط محترمه سیمین شمس و سه برادرشان محترم محمود شمس­, مسعود شمس و منصور شمس با هدف خدمت به نسل جوان به خصوص قشر اناث با ارایه خدمات آموزشی با کیفیت در سال 1389 تاسیس شد. هدف اصلی موسسین محترم موسسه، ایجاد مکانی برای دسترسی نسل جوان به تحصیلات عالی و تحقیقات علمی بود تا از این طریق مردان و زنان فرهیخته، با احساس و متعهد را تربیت نماید که نام تاج به خوبی نشان دهنده اهداف موسسین تاج است


مسعود شمس

منصور شمس

محمود شمسی

سیمین شمس

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

اعضای هیأت علمی

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات