طب معالجوی

    دانشکده طب معالجوی در سال 1389 درچوکات موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج تاسیس وتا الحال در زمره سایر پوهنحی ها فعالیت دارد. انگیزه : نیازمندیها هرروز عوض میگردد ودرهرمقطع زمان ،دست یابی و همسویی با پیشرفتهای جهانی با رقابت ها درمقابله اند. درهمچوشرایط تربیه کادرهای جوان و با مسولیت  ضرورت است تحولات سیاسی و بیداری مردم تواّم باعلاقمندی سبب این تحرک گردیدکه دانشکده طب معالجوی درموسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج تشکیل ونام یافت.

 اهدا ف: هدف از تشکیل دانشکده طب درچوکات موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج درولایت بلخ تربیه کادر های طبی ورزیده ، مجهز با دانش مسلکی، متعهد ووطن پرست مطابق به معیار های اکادمیک بمنظور خدمت با صداقت  به مردم نیازمند و درد کشیده افغانستان عزیز به درجه لیسانس  می باشد. مرامنامه دانشکده طب برای رسیدن به اهداف فوق و تربیه کادر های طبی با مسؤلیت و آگاه به اساس همین اصل ساخته شده تا فارغان این ک انون علمی قادر وتوانمند  بوده ثمرات کار شان در جامعه انعکاس یابد .

 سیستم آموزشی : دروس محصلین درین دانشکده به سیستم کریدت مطابق لایحه تدریسی وزارت تحصیلات عالی تنظیم گردیده است.

 دوره ء تحصیلی : یک دورهء تحصیلی هفت سال و هر سال دو سمستر و هر سمستر (16) هفته می باشد. در جمله  سال های تحصیلی یکسال ستاژ (کارهای عملی درشفاخانه) نیز شامل است که محصلان مهارتهای عملی را درین دوره در شفاخانه های کادری کسب می نمایند. هفت سال تحصیلی از نظر محتوای درس های  مسلکی وهم بستگی مضامین به  بخش های زیر تفکیک و معرفی می گردد که اهداف هر بخش از هم متفاوت اند.

الف -  Basic Science: درین بخش مضامین اساسی ، پوهنتون شمول و اختیاری شامل بوده و بطور اجمالی دانش قبلی محصلان از مکتب تجدید و با اهداف مسلکی طبی سمت داده می شود ودر طی دو سمستر  مطابق مفردات درسی که برمبنای نیازمندی مسلکی آماده گردیده  بخش ازین مضامین  تکمیل میگردد .و بعضی ازین زمره مضامین در سمستر های بالا هم شامل است از قبیل ثقافت اسلامی و لسان .

ب - پارا کلینیک : مضامین شامل این  کتگوری طوری است که  اساس نیاز مندی های  مضامین تخصصی را  تشکیل میدهد و بر پایه این مضامین  ، مضامین اختصاصی استوار بوده در همبستگی با هم قرار دارند .

ج - کلینیک : مضامین شامل این  بخش تخصصی و  با کار در شفاخانه های کادری وابسته می باشد . محصلان درین بخش ضمن تیوری موضوعات درسی کار بالینی ویاکار بالای مریض را در شفاخانه های کادری وکلینیک های اختصاصی انجام میدهند ویکمقدار مهارتهای لازمی طبی را همزمان با تیوری و عملی کسب مینمایند و دانش شان تقویت می یابد .

د - ستاژ : درین دوره محصلان کاملاً بخش های کلینیکی را  در مدت یکسال در شفاخانه های کادری بالای مریضان تحت نظر استاد مضمون و متخصصین بخش عملاً کار نموده در انطباق دهی معلومات نظری ، مهارت های عملی را کسب می نمایند و توانمندی های مسلکی را در حد معین دریافت می کنند .

 کریکولوم و مفردات درسی :

  دانشکده طب معالجوی تاج از آغاز تشکیل از همکاری های اکادمیک پوهنتون طبی کابل مستفیدگردیده و اکنون هم این پروسه جریان دارد. کریکولوم تآئید شده پوهنتون طبی کابل که بعد از چند مرحله تجدید و اقبال چاپ یافته دانشکده طب معالجوی تاج نیز از آن استفاده می نماید.

     مطابق طرزالعمل کریکولوم سازی و لایحه ایجاب  باز نگری را بعد از هر پنجسال دارد که امید وار هستیم در سال های نزدیک زمینه تجدید نظر  کریکولوم فراهم گردد .

  مواد درسی :

  وظیفه استادان تالیف ،تحقیق ، ترجمه وتدریس است . استادان در دوره های مختلف  اکادمیکی شان  مطابق  قانون تحصیلات عالی این مهارت ها را کسب می نمایند و آمادگی های لازمی را دریافت می نمایند . به اساس این تجارب استادان مطابق صلاحیت های علمی شان  با استفاده از منابع خارجی وجدید مواد درسی شان را مطابق مفردات منظور شده آماده می سازند و هم چنان از کتاب های درسی استادان پوهنتون طبی کابل و انترنت استفاده به عمل می آید .

 امتحانات

مطابق لایحه سیستم کریدت امتحانات طور زیر تنظیم میگردد .

امتحان وسط سمستر 20 فیصد

امتحان کار عملی 20 فیصد

 امتحا ن نهائی 60 فیصد

مدت امتحان سه هفته بعد از تکمیل 16 هفته تدریس می باشد . ستاژ مقید به این کتگوری نمی باشد . می تواند استاد پالیسی مشخص را در موارد معین مطابق مشخصات مضمون وصلاحیت های مسلکی و علمی با رعایت اصل طرزالعمل  عملی سازند،  ارزیابی نمایند. هر مضمون 100 نمره وکامیابی درهرمضمون 55 و تکمیل 60 فیصد  نمرات در سمستر حتمی میباشد .

 

   تشکیلات  اکادمیک :

تشکیلات اکادمیک اساس تمام فعالیت های علمی و اکادمیک دیپارتمنت است. از همین نقطه تمام فعالیت های علمی و اکادمیک آغاز می گردد. تشکیل دیپارتمنت ها دردانشکده طب معالجوی طور مرحله ای مطابق نظام آموزشی تشکیل گردیده است.

 دانشکده طب معالجوی و دیپارتمنت های شامل مطابق قانون تحصیلات عالی شورای علمی شان را زمان بندی نموده  مطابق آن جلسات شان طورمنظم دایر میگردد. پروسه سیمینار ها ، کنفرانس های علمی وورکشاپها و بالاخره تمام تصمیم گیری ها نیز از طریق شورا ها طی مراحل و دایر میگردد.

     مکان آموزشی :

  دانشکده طب معالجوی درچوکات موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج دارای مکان آموزشی دایمی بوده اما فعلا شفاخانه کادری ندارد. محصلان دوره ستاژ شان را در شفاخانه های خصوصی شهر که با موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در توامیت قرار دارند ، تحت نظر استادان دانشکده طب معالجوی و متخصصین ورزیده سپری می کنند.

   میتود  های تدریس :

 در پروسه درسی استادان از لکچر ، مناقشه ، طرح پرابلم و کار عملی استفاده می کنند . شرایط استفاده از میتود های مؤثر تدریس نیزتقویت گردیده استادان با اشتراک در ورکشاپ ها در داخل و خارج این مهارتها را کسب نموده اند . زمینه ها جستجو گردیده تادر آینده  زمینه استفاده از سایر میتود ها  فراهم گردد .

  شرایط  اخذ  دیپلوم  از پوهنحی طب:

 فارغ التحصیلان دانشکده طب معالجوی زمانی مستحق دیپلوم لیسانس میگردند که 267 کریدت را در طی مدت معینه با رعایت لایحه کریدت به شمول دوره ستاژ موفقانه تکمیل نموده باشند، طوریکه مدت تحصیل شان دو سال بیشتر  از موعد تعیین شده (هفت سال) نباشد. تحت شرایط فوق فارغ التحصیل ومستحق دیپلوم لیسانس از دانشکده طب معالجوی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج می گردند .