امروز که تعداد چنین مؤسسات تحصیلی در کشور رو به افزونی است، مسؤلیت شما بیشتر است تا دقت لازم بخرچ داده پس از انجام تحقیقات لازم و بررسی ومعلومات کافی تصمیم اتخاذ نمائید تا فرزندان تانرا که سالها رنج آنرا کشیده و تا اینجا رسانیده اید با انتخاب درست در تضمین حیات آینده آنها سهم خود را ادا نمائید.
موسسۀ تحصیلات عالی تاج که خود را به همۀ پرنسیبها و قوانین ملی و بین المللی در رابطه به انتقال دانش معاصر وتربیت معقول نسل جوان کشور متعهد میداند شب و روز به فکر آنست تا تمام سهولت های لازم را برای آموزش سالم فرزندان شما مهیا سازد . عمده ترین شاخص هائیکه بدون تعویض پیوسته در صدر اجرأت ما قرار دارد ، به شکل بسیار مختصر در مواردی چند بگونۀ ذیل توجه شما را جلب منمائیم.
1- از همه اول ما در انتخاب استادان خود بمثابۀ نخستین عامل تعیین کننده در پروسه آموزش و رشد جوانان؛توجه لازم و وقت کافی به خرچ میدهیم زیرا میدانیم:
خشت اول گر نهد معمار کج =====تا ثریا میرود دیوار کج
2- تطبیق دسپلین اکادمیک و انظباط درسی: هر چند دربعضی موارد، برای جوانانیکه جدیداً پا بعرصۀ تحصیلات عالی میگذارند سنگینی مینماید، در سرخط اجرأت ما درتمام دوران تحصیل قرار دارد ما معتقد هستیم هرگز قوت غیر قابل کنترول قوت شده نمیتواند.
3- برنامه های درسی را مطابق نیازمندیهای آینده و انکشافات علوم همه سال تجدید مینمائیم سهولت های لازم درسی را از لحاظ تخنیکی در سطح عالی فراهم نموده ، حفاظت مینمائیم؛
4- همواره در پی آن هستیم در پهلوی تدریس و انتقال دانش مسلکی به شاگردان در سلوک و حیات روزانۀ آنها تغییرات مثبت ایجاد نمائیم.
5- بخاطر کشف و تشویق استعداد های فرزندان شما در پروسۀ آموزش از تجارب و میتود های متنوع جدید تعلیمی امروز استفاده مینمائیم.
6- ما دیپلوم بدون دانش نمی دهیم ، ما آموزش میدهیم و آنانیکه از ما میآموزند ، برای کسب دیپلوم حق پیدا میکنند. دراین صورت بصورت طبیعی حق خود را بدست میآورند.
7- ما همواره متوجه نقایص خود بوده ، خود را انتقاد مینمائیم ، به نواقص و کمبودی های خویش هر آن لحظه یی که متوجه میشویم ، یا متوجه ساخته میشویم ، بدون تعلل در رفع آن تلاش می ورزیم.
ما در موسسۀ تحصیلات عالی تاج با همۀ همکاران ، استادان محصلان خود یکجا همه تعهد نموده ایم که :
 ما به هیچ نوع تبعیض قومی ، ملی ، منطقه یی ، جنسی ، مذهبی وغیره اجازه نمی دهیم وهر زمانیکه از موجودیت این پدیده منفی در موسسه آگاهی یافتیم عاملین آنرا به هر قیمت که باشد پاکسازی مینمائیم.
 ما در داخل موسسه به هیچ صورت سیاست نمی کنیم و به کس هم اجازه نمی دهیم که فعالیت سیاسی نماید، دانشجویان ما در ارتباط به مسلک، سیاست را به بهترین شکل آن فرا میگیرند، میاموزند اما بعد از اکمال تحصیل در رابطه به اینکه چگونه داخل سیاست شوند عاقلانه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
 ما صرف وظیفه داریم ، علم و مسلک بیاموزانیم و بیاموزیم و انسان تربیت نمائیم و تمام انرژی ،توان و تجارب خود را درین راه، سخاوتمندانه مصرف مینمائیم از این سبب به شما والدین گرامی مراجعه میکنیم
برما اعتماد کنید و از راهیکه انتخاب کرده اید و میروید مطمئن باشید اجازه نخواهیم داد هرگز سود جویان و گردنه گیران در مسیر شما کمین گیر باشند.
به امید فرا رسیدن زمانیکه ، آنچه گفته ایم ، از جانب شما مورد تأئید و تصویب قرار گیرد.