تقویم علمی عمومی

 

سمستر بهاری

هفته اول ماه حوت                      شروع سمستر بهاری

هفته دوم ماه حوت                     آخرین موعد پرداخت قسط اول فیس دانشگاه

هفته اول ماه ثور                         امتحانات میان سمستر (۲۰ فیصد)

هفته دوم ماه جوزا                      آخرین موعد پرداخت قسط دوم فیس دانشگاه

هفته اول ماه سرطان                    شروع امتحانات نهایی سمستر بهاری

هفته سوم ماه سرطان                   ختم امتحانات نهایی و اعلان نتیجه امتحانات              

هفته چهارم ماه سرطان                امتحانات چانس دوم

سمستر خزانی

هفته اول ماه سنبله                       شروع سمستر خزانی

هفته دوم ماه سنبله                      آخرین موعد پرداخت قسط اول فیس دانشگاه

هفته اول ماه عقرب                     امتحانات میان سمستر (۲۰ فیصد)

هفته دوم ماه قوس                      آخرین موعد پرداخت قسط دوم فیس دانشگاه

هفته اول ماه جدی                      شروع امتحانات نهایی

هفته سوم ماه جدی                     ختم امتحانات نهایی و اعلان نتیجه امتحانات

هفته چهارم ماه جدی                  امتحانات چانس دوم

هفته اول ماه دلو                         شروع دفاع پایان نامه ها (مونوگراف)

هفته سوم ماه حوت                     ختم دفاع پایان نامه ها

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

دری

English

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات