مرام نامه موسسه تحصیلات عالی تاج

دیدگاه:

مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج در پی آنست تا سیستم معیاری تحصیلی با استاندرد های ملی قبول شده، مجهزبه تکنالوژی مدرن، مدیریت عالی متناسب به نیازمندی های جامعه و بهبود رفاه عامه را ایجاد نماید.

مأموریت:

مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج منحیث یک نهاد تحصیلی شناخته شدۀ علمی درحال حاضر مصروف فراهم سازی زمینۀ تحصیل با کیفیت به جامعه از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات و تربیۀ کادر های متعهد، مسؤلیت پذیر و وطن دوست در جهت نگهداشت ارزشهای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی در کشور است.