اشتراک رئیس موسسه تحصیلات عالی تاج در دومین کنگره انجمن بین المللی پوهنتونها-انقره محترم

عضویت “تاج” در IUC

ادامه مطلب

کانکور

ثبت نام و مراحل شمولیت: جهت دریافت معلومات در مورد فعالیتهای اکادمیک مؤسسه تحصیلات عالی تاج

ادامه مطلب
تماس با ما نتایج امتحانانت امور محصلان خدمات ما دانشکده ها دربارۀ دانشگاه صفحه نخست

موسسه تحصیلات عالی تاج به اساس حکم ماده 46 قانون اساسی بربنیاد فرمان شماره 45 مورخ 26/02/1389 مقام

هدف

۱۳۹4-۱۳۸۹ © کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحصیلات عالی تاج می باشد

برازندگی ها و امکانات

آموزگاران مجرب

    امكانات مادي

    سيمينارها

    کمیته فرهنگیخدمات ما

    کلینیک حقوقی


Loading...

    کتابخانه و انترنت


    لیلیه ها


    شفاخانه کادری تاج


طرح و دیزاین

پیکان دیزاینPaikan Design

نتایج امتحانانت